تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ...، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به جایگاه کشاورزی حفاظتی به عنوان عامل افزایش امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، درک مؤلفه­های تعیین­کننده در تصمیم­گیری کشاورزان برای افزایش مقیاس پذیرش کشاورزی حفاظتی حائز اهمیت است؛ بدین منظور، در مطالعة حاضر عوامل و موانع اثر­گذار بر پذیرش تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در میان کشاورزان   گندم­کار استان فارس در چارچوب تحلیل لاجستیک در سال زراعی 1391-1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت بیانگر آن است که تعداد قطعات، تجربة کشت گندم، سطح زیر کشت، شرکت در کلاس ترویجی، عملکرد و کمبود آب به طور معنی­داری تصمیم کشاورزان برای پذیرش کشاورزی حفاظتی را تحت تأثیر قرار می­دهد؛ علاوه بر آن نتایج بررسی اثر نهایی متغیرها نشان داد کمبود آب در منطقه (31 درصد) و رفع محدودیت دانش فنی کشاورزان (28 درصد) به عنوان متغیرهای کلیدی به طور متوسط به افزایش 30 درصد احتمال پذیرش تکنولوژی بی­خاک‌ورزی منجر می­شود. بنابراین با توجه به یافته­های تحقیق، تأکید بر لزوم افزایش سطح کیفی و کمی در برگزاری جلسات و کلاس­های آموزشی به عنوان اساسی­ترین راه برای تشویق کشاورزان به پذیرش تکنولوژی بی­خاک‌ورزی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها