بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی کشاورزان (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پدیدة بیکاری در بین جوانان روستایی و دانش­آموختگان کشاورزی در سال­های اخیر افزایش یافته و موجب بروز چالش­های گوناگونی در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی شده است. در این میان، برخورداری افراد جامعه از روحیة کارآفرینی فرایند حل مشکلات را آسان می­سازد؛ بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیة کارآفرینی در بین کشاورزان است. جامعة آماری پژوهش را کشاورزان سرپرست خانوار تحت پوشش مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل ­دادند (163397=N). برای جمع­آوری داده­ها از روش نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر تعیین شد. ابزار اصلی جمع­آوری داده­ها پرسشنامة محقق ساخته بود. روایی محتوایی ابزار اندازه­گیری با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته­ها نشان داد بین ایجاد روحیة کارآفرینی و عوامل اقتصادی، سازمانی، محیطی، شخصیتی، سن، تعداد فرزندان و میزان تحصیلات رابطة معناداری وجود دارد. ضریب تعیین (R2) حاصل از رگرسیون گام­به­گام نشان داد که چهار عامل شخصیتی، سن، اقتصادی و محیطی در مجموع 8/54 درصد از واریانس متغیر وابستة روحیة کارآفرینی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها