دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 321-521 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
9. بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس

صفحه 409-419

فائزه سادات میرنیام؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی


12. نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

صفحه 447-459

علی اصغر میرک زاده؛ نعمت اله شیری؛ محمد ادریس اله ویسی؛ رویا کرمی دارابخانی


16. بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران

صفحه 497-509

سید احمد رضا پیش بین؛ هوشنگ ایروانی؛ سید حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ احمد رضوانفر