بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری در استان فارس در چهارچوب تحلیل لاجیت و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 300 بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح زیرکشت، تحصیلات، درآمدخارج از مزرعه، دسترسی به وام، وجود دستگاه تسطیح لیزری در روستا و دسترسی به منبع آبی سد نسبت به چاه به ترتیب با اثر نهایی 3/4، 1/2، 4/1، 2، 62 و 47 درصد اثر مثبت و معنی داری بر پذیرش تسطیح لیزری دارند. همچنین بررسی‌ها نشان داد، مهمترین عامل در گسترش و پذیرش این تکنولوژی وجود دستگاه در روستا می‌باشد که باعث ایجاد تبلیغات از سمت خود کشاورزان و در نهایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری این تکنولوژی است.