بررسی فقر در حوزه آبریز کرخه بین سال‌های 1383-1362

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از روش تغذیه متعادل در تعریف خط فقر به مطالعه وضعیت فقر در مناطق روستایی و شهری حوزه آبریز کرخه پرداخته است. بدین منظور داده های مربوط به پرسشنامه درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی سال‌های 1362، 1372 و 1383 که توسط مرکز آمار ایران تهیه گردیده، مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا روش‌های مختلف تعیین خط فقر بررسی شده، خط فقر پولی برای مناطق روستایی و شهری کشور جداگانه ارایه گردید، سپس با استفاده از شاخص‌های مختلف فقر وضعیت فقر در کشور و حوزه آبریز کرخه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد در کل دوره مورد مطالعه خط فقر در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده اما گسترش فقر در مناطق روستایی بیشتر از شیوع آن در مناطق شهری است. در مناطق شهری و روستایی حوزه آبریز کرخه، طی دوره 1362 تا 1372 فقر بطور هماهنگ لیکن با اندکی تفاوت نسبت به کل کشور افزایش یافته است، اما در سال 1383 فقر در کل کشور و نیز حوزه آبریز کرخه به شدت کاهش یافته است.