بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی نقش عوامل محیطی در شکل گیری ابعاد گرایش کارآفرینی به روش تحلیل همبستگی انجام شد. اعضای تعاونی های تولید دامپروری ایران به عنوان جامعه آماری تحقیق بودند(1800N=). کشور به 6 مجمع منطقه ای تقسیم شده (توسط وزارت تعاون) که برای نمونه گیری از هر مجمع منطقه ای به صورت تصادفی ،یک استان انتخاب و از بین اعضای تعاونی های تولید دامپروری آن استان به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب درمجموع 268 نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) به عنوان نمونه تحقیق پرسش نامه را تکمیل نمودند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای در قالب طیف لیکرت بود که برای اندازه گیری صفت های نهفته مورد مطالعه در چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده واقع شد. برای سنجش روایی آن از روش روایی صوری و تشخیصی و برای تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 54/8 جهت مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رقابت پذیری، استقلال،‌ ریسک پذیری،‌ نوآوری‌گرایی و موفقیت طلبی به عنوان پنج بعدگرایش کارآفرینی،تحت تاثیر وضعیت متغیر‌های پیرامونی تعاونی‌ها قرار دارند. عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاستی به ترتیب دارای بیشترین اثر علّی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی‌های دامپروری کشور هستند.