تحلیل دیدگاه آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانکشده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به رغم گذشت هفت دهه از فعالیت در زمینه آموزش بزرگسالان و تاسیس چندین سازمان رسمی و غیر رسمی، نه تنها فلسفه جامعی برای آموزش بزرگسالان تدوین نشده است، بلکه حتی تلاش چشمگیری هم برای معرفی فلسفه های آموزشی مطرح در آموزش بزرگسالان صرف نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه فلسفه آموزش بزرگسالان می باشد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر شامل آموزشگران مرکز آموزش عالی امام خمینی و مرکز آموزش و توانمندسازی بهره برداران منابع طبیعی و آبخیزداری کلارآباد(110=N) بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد لوریان زین بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه 20 نفر از آموزشگران مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر(کلاک_کرج) انتخاب شده ومقدار آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد که اکثر آموزشگران این دو مرکز دارای دیدگاه فلسفی پیشرفت گرایی در زمینه فلسفه آموزش بزرگسالان هستند. طبق نتایج به دست آمده از آزمون t بین نگرش آموزشگران دو مرکز در زمینه دیدگاه فلسفی لیبرال تفاوت معنی‌داری در سطح 05/0 وجود داشت. بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی، بین متغیرهای سن و سابقه تدریس با دیدگاه های فلسفی لیبرال، رفتارگرایی، پیشرفت گرایی، انسان گرایی و رادیکال رابطه معنی داری وجود دارد.