تحلیل موانع پذیرش فناوری‌های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه‌‌داران استان اصفهان

نویسندگان

1 دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات با هدف تولید محصول سالم در حال حاضر، استراتژی عملیاتی جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار شناخته شده است. هدف کلی این تحقیق توصیفی - پیمایشی، شناسایی عوامل بازدارنده پیشبرد راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی در بین گلخانه‌داران استان اصفهان است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای است که روایی آن با کسب نظرات تعدادی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0درصد بدست آمد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه گلخانه‌دارانی است که از سال اجرای این طرح در استان اصفهان (سال 1389- 1385) تحت پوشش راهبرد مذکور بوده‌اند ( 160=N) که از این میان تعداد 113 نفر از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب حجم مناسب جامعه انتخاب گردیدند و در نهایت 103 پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تحقیق نشان می‌دهد که چهار عامل قانونی – حمایتی، آموزشی، برنامه‌ریزی و اقتصادی از جمله موانع پذیرش فناوری‌های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات بودند که در کل توانستند 52/70درصد از کل واریانس را تبیین نمایند.