دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 157-320 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
4. عدم تقارن قیمت در بازار واردات چای ایران

صفحه 183-191

10.22059/ijaedr.2012.30465

زهرا علیزاده خلیفه محله؛ سید صفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری