تبیین نقش افزایش درآمد کشاورزان کارآفرین پورت‌فولیو در کاهش مهاجرت روستایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی‌هایی که تا کنون درباره علل و عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها انجام پذیرفته ‌است، وجود انگیزه دستیابی به درآمد بالاتر را در بین مهاجرین تایید می‌نمایند. روش پیشنهادی در این پژوهش تبدیل کشاورزان به کارآفرینان پورت فولیو و مزارع به محل‌هایی برای پذیرایی محدود از گردشگران با هدف تامین منبع جدید درآمد است. این مقاله آزمونی برای مناسب بودن این روش برای افزایش درآمد کشاورزان، به منظور کاهش مهاجرت روستایی است. حضور گردشگر در مزرعه می‌تواند برای مشارکت در کار کشاورزی به‌منظور تفریح یا آموزش باشد یا بدون مشارکت و صرفا برای اقامت‌های کوتاه مدت و پذیرایی صورت‌گیرد. داده‌های مورد نیاز به‌وسیله تکمیل تعداد 19 پرسشنامه از بین مدیر- مالکان باغ‌رستوران‌های دره فرحزاد جمع آوری شدند و در بسته نرم‌افزاری SPSS مورد داده‌پردازی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده‌است. براساس این تحقیق، تبدیل کشاورزان به کارآفرینان پورت فولیو توانسته‌است سبب افزایش درآمد باغداران شود و کاهش مهاجرت روستایی را نیز موجب شده‌است. عوامل افزایش اشتغال، رضایت از میزان درآمد، افزایش درآمد نسبت به قبل و افزایش قدرت خرید از تاثیرگذارترین عواملی هستند که از مدل تحلیل مسیر به‌دست آمده‌اند.