دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-155 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
14. شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

صفحه 143-155

10.22059/ijaedr.2012.30453

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ مسعود برادران؛ حسین شعبانعلی فمی؛ عبدالعظیم آجیلی