لیاقت‌های ترویجی مورد نیاز کارشناسان کشاورزی شرکت‌های مشاوره‌ای (مورد مطالعه: مروجان خصوصی شهرستان مرودشت)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

این پروژه تحقیقاتی با هدف بررسی لیاقت‌های ترویجی کارشناسان کشاورزی شرکت‌های مشاوره‌ای (مروجان خصوصی) شهرستان مرودشت طراحی و اجرا شد. در این تحقیق پیمایشی از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده استفاده گردید. جامعه آماری شامل کارشناسان کشاورزی 13 شرکت موجود در شهرستان مرودشت می‌باشد که عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز می‌باشند. با توجه به اینکه جامعه فوق دربرگیرنده 85 کارشناس می‌باشد، لذا بصورت تمام شماری جمع‌آوری داده صورت گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد) و استنتاجی (آزمون تی، آنالیز واریانس) و با بکارگیری نرم‌افزار آماری SPSS انجام شده است. .نتایج نشان می‌دهد که در بین «لیاقت‌های فنی» مبحث توسعه پایدار، دانش بومی و به‌زراعی گندم؛ از بین«لیاقت‌های حرفه‌ای»، مهارت نیازسنجی؛ از بین «مهارت‌های انسانی-شخصیتی»، گویه‌های مسؤلیت‌پذیری، اعتماد به نفس و رهبری و مدیریت؛ و نهایتاَ از گروه «لیاقت‌های ادراکی»، مهارت در پاسخگویی فوری، اطلاع از وضعیت کشاورزی محل و نظارت مستمر بر فعالیت‌ها به عنوان مهمترین لیاقت‌های مورد نیاز از سوی پاسخگویان تشخیص داده شده‌اند.