تاثیر تعاونی های تولیدی بر میزان سرمایه ی اجتماعی: مطالعه‌ی تعاونی های بخش طیور شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات اقتصادی - اجتماعی دانشگاه رازی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

تعاونی‌ها که با انسجام سرمایه‌ی اقتصادی و انسانی اعضای خود تشکیل می شوند،
می‌توانند موجب تقویت سرمایه‌ی اجتماعی شوند. به منظور بررسی علمی این موضوع، تحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر عضویت در تعاونی های تولیدی بر میزان سرمایه‌ی اجتماعی انجام شد. جامعه ی آماری این تحقیق 216 پرورش دهنده ی طیور در دو گروه فعال به شکل تعاونی و به صورت خصوصی در شهرستان کرمانشاه بودند. با استفاده از جدول بارتلت و همکاران( 2001) حجم نمونه 169 نفر تعیین و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تناسبی استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین بخش تعاونی و خصوصی از لحاظ سرمایه ی اجتماعی درون گروهی بود. پنج عامل اعتماد به غریبه ها، اعتماد بین شخصی، مبادله ی اطلاعات با داخل نظام اجتماعی، تعاون اجتماعی و شبکه ی روابط غیر رسمی به ترتیب به عنوان مهم ترین فاکتورهای سرمایه ی اجتماعی متمایز کننده ی دو گروه تعاونی و خصوصی شناسایی شدند؛ به طوری که اعضای تعاونی های تولیدی نسبت به تولیدکنندگان بخش خصوصی از نظر دارا بودن این مولفه ها در سطح بالاتری قرار داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که تشکیل تعاونی باعث تقویت سرمایه ی اجتماعی افراد می شود. در کل، سرمایه‌ی اجتماعی تولیدکنندگان بخش تعاونی بیشتر از تولیدکنندگان بخش خصوصی بود.