بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی اردش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انتقال یادگیری (فهرست سیستم انتقال یادگیری) در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه در استان فارس و همچنین رتبه بندی شهر‌های مختلف استان فارس بر اساس عوامل موثر بر انتقال یادگیری بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان استان فارس که در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه در سال زراعی 88-87 شرکت کرده‌بودند، می‌شد(235(N=. بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 131 کشاورز از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای از نوع انتساب متناسب، انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط برخی از متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز و همچنین جهاد کشاورزی استان فارس مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آلفای‌کرونباخ پس از آزمون پیش‌آهنگ تایید گردید.(79/0). نتایج حاصل نشان داد که خودکارآمدی عملکرد و مخالفت ناظر به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین اولویت از عوامل موثر بر انتقال یادگیری را به خود اختصاص دادند. همچنین بین سایر شهر، شهرستان‌های فراشبند، داراب رتبه های اول و دوم، و شهرستان‌های نیریز، ممسنی رتبه‌های دهم و یازدهم در اثر بخشی عوامل موثر بر انتقال یادگیری از طریق روش آموزشی مدرسه‌در‌مزرعه به خود اختصاص دادند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان‌داد که بین تماس‌های ترویجی کشاورزان با چهار عامل پایه‌ای موثر بر انتقال یادگیری (اثرات ثانویه، محیط، توانایی و انگیزش) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.