موانع استفاده از فناوری تلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در آموزش کشاورزی از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان اردبیل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی موانع کاربست تلفن همراه در آموزش کشاورزی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه آن کارشناسان جهاد کشاورزی استان اردبیل بودند که 114 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن به کمک متخصصین تایید گردید و برای پایایی آن یک مطالعه راهنما انجام شد. مقدار آلفای کرونباخ 825/0 نشان دهنده پایایی بالای ابزار تحقیق می باشد. نتایج نشان داد که کارشناسان استفاده محدودی از تلفن همراه در امور آموزشی ترویجی کشاورزی می‌کردند. آنان آشنایی کمی با قابلیت‌های تلفن همراه داشتند. کمی مهارت استفاده از این قابلیت ها، بالا بودن هزینه ها و عدم حمایت مالی سازمان متبوع در پرداخت هزینه های آموزشی، مانع از استفاده گسترده آن شده بود. از بین کاربردهای مختلف فناوری، استفاده‌های فرعی و برقراری تماس های شخصی بیشترین کاربرد را داشتند. در مقابل، کسب اطلاعات بازار، ابزار مکان‌یابی و اتصال به اینترنت کمترین کاربرد را داشته اند. نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که موانع کاربست تلفن همراه در آموزش کشاورزی در شش عامل با اسامی موانع اطلاعاتی- ارتباطی، روانشناختی، مالی- اعتباری، مهارتی، پیچیدگی، و بستر نامناسب خلاصه شدند و 26/68 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند.