دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 523-749