دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 523-749 

شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1391، صفحه 523-749
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
مهر 1391، صفحه 321-521
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
خرداد 1391، صفحه 157-320
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
اردیبهشت 1391، صفحه 1-155