دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 523-749 
4. بررسی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران

صفحه 551-559

مصطفی مرادی کفراج؛ سید محمود حسینی؛ سیامک بهرامی؛ سید یعقوب هاشمی


12. راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان

صفحه 637-646

حمید ییلاق چغاخور؛ محمد مهدی محمودی