بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی اردش دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زابل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی در استان اردبیل انجام گرفت. این پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را 135 نفر از پرسنل ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تشکیل می‌دادند که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 102 نفر از آنان از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی 77/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ارتباطی- آموزشگری، فردی- حرفه‌ای، شناختی- دانشی، پژوهشگری و مدیریتی در حدود 67/63 درصد واریانس کل مربوط به صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی در استان اردبیل را تبیین می‌نمایند.