نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی گروه ترویج و آمورزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بودند (150N=). با استفاده از سرشماری، برای تمام افراد پرسشنامه ارسال شد که در نهایت تعداد 124 نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل کردند و عودت دادند (124n=). ابزار اصلی برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان تایید و برای تعیین پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید (?>0.7). تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSwin16 انجام شد. یافته‏های مقایسه میانگین‏ها، تفاوت معنی‏داری بین یادگیری سازمانی کارکنان جهاد کشاورزی بر اساس سطوح سرمایه اجتماعی نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‏داری در سطح 1 درصد بین تمام مولفه‏های سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که مولفه‏های سرمایه اجتماعی به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر یادگیری سازمانی شامل؛ هویت جمعی با اثرکل 3/54 درصد، انسجام و همبستگی جمعی با اثرکل 6/39 درصد، تعاون و همکاری متقابل با اثرکل 3/39 درصد، اعتماد با اثرکل 3/38 درصد، شبکه‏ها و هنجارهای مشترک با اثرکل 8/27 درصد، همیاری و مشارکت داوطلبانه با اثرکل 9/21 درصد و در این تحلیل مولفه همدلی، درک و احترام متقابل هیچ تاثیری بر یادگیری سازمانی نداشت. در مجموع مولفه‏های سرمایه اجتماعی 5/62 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی را تبیین نمودند.