بررسی عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران (مورد مطالعه: زیرۀ سبز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

متکی‌بودن اقتصاد ایران به درآمد­های نفتی و تأثیر­پذیری درآمد­ها از مسائل سیاسی و اقتصادی، به آسیب­پذیری اقتصاد کشور منجر شد. یکی از راه­های مقابله با این چالش، توسعة تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیر نفتی می­شود. در این میان، گیاهان دارویی علاوه‌بر نقش ویژه‌ای که در اقتصاد داخلی دارند می­توانند تأثیر بسزایی در امر صادرات غیر ­نفتی داشته باشند. با توجه به اهمیت صادرات غیر­ نفتی در راستای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، هدف مطالعة حاضر بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زیرة سبز کشور برای دورة 1365-1388 است. در این راستا، تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از رهیافت هم­انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد متغیرهای نرخ ارز واقعی، ارزش افزودة بخش کشاورزی و قیمت صادراتی تأثیر معنی­دار بر صادرات زیرة سبز دارند. همچنین، نتایج نشان می­دهد ارتباط معنی‌دار بین صادرات زیره و نرخ واقعی ارز از نوع مثبت است. از این‌رو، اتخاذ سیاست­های مناسب ارزی در راستای تعدیل نرخ واقعی ارز، می‌تواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آیندة تولید، صادرات و دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. AmirAzodi, A. & Mohammadi, H. (2010). Analysis of the ٍEffects of Monetary and Fiscal Policies Wariables Agriculture. Iranian Journal of Economic Research and Policy. 53, 45-58.
  2. Asgharpur, H., Mohammadpur, S., Rezazadeh, A. & Jahangiri, Kh. (2012). Investigating the Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Exports to Iran. Iranian Journal of Agriculture Economic Researches. 4(1), 121-137. (In Farsi)
  3. Cahmbers, R. & Just, R. E. (1981). Effects of Exchange Rate Changes on U.S. Agriculture: A Dynamic Analysis. American Journal of Agricultural Economics, 63: 32-46.
  4. Fogarasi, J. (2010). The Effect of Exchange Rate Volatility upon Foreign Trade of Romanian Agricultural Products, Global Development Network Regional Research Competition, Project RRC8+39.
  5. Fountas, S. & Berdin, D. (1998). Exchange Rate Volatility and Exports: The Case of Ireland. Applied Economics Letters, 5:301-304.
  6. Haghighat, J. & Hosainpur, R. (2010). The Effect of Exchange Rate on Export Price of Raisins in Iran. Iranian Journal of Economic Sciences. 1: 33-54. (In Farsi)
  7. Ismaili, A. & Rahmati, D. (2007). The Effect of Trade Liberalization on agriculture in Iran. Iranian Journal of Economic and agriculture, 2(1), 119-128. (In Farsi)
  8. Khazai, A. (1997). Survey Saffron Market Upheaval, Establish a Fund. Iranian Journal of Agriculture Economic and development. 19: 25-44. (In Farsi)
  9. Ministry of Industry, Mine and Trade, (2011). Knowledge Management System. Production priority for. http://www.bsmt.ir/5519/
  10. Mohammadi, F. (1996). Survey the Situation the Production and Export of Iranian Saffron and Cumin. Iranian Journal of Agriculture Economic and Development, 1: 123-146. (In Farsi)

10. Mohammadi, M., Ahmadi, A. M. & Ghafari, H. M. (2011). Evaluate the Effect of Bank Credit and Real Exchange Rrate on Growth of Agricultural Commodities Export. Iranian Journal of Agriculture Economic and Rural Development, 73: 47-77. (In Farsi)

11. Mookergee R. (1997). Export Volame, Exchange Rate and Global Economic Growth: The Indian experience. Applied Economics Letters, 1(4): 425-429.

12. Najafi Alamdarlu, H. & Hasani, U. (2009). Evaluation of Comparative Advantage in Production, Export and Identifying Target Markets Cumin. Iranian Journal of Agriculture Economics Researches, 1(3): 101-122. (In Farsi)

13. Samadi, A. H. (1998). Integration and Its Economic Application. Sasan publications, Shiraz.

14. Sekkat, K. & Varoudakis, A. (2000). Exchange Rate Management and Manufactured Exports in Sub-Saharan Africa. Journal of Development Economics, L(61): 237-253.

15. Smith, M. 2004. Impact of the Exchange Rate on Export Volumes. Economics Department, RESERVE BANK OF NEW ZEALAND: Bulletin 67(1).

16. ُSouri, A. (2011). Econometrics. Culturology Publication, Iran.

17. The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRIC), (2011). Yearbook of Foreign Trade, Various Years.

18. Torkamani, J. & zoghipur, A. (2007). The Factors Affecting the Supply of Food Industry Products Export to Iran. Iranian Journal of Agriculture Economic. 2(1): 23-33. (In Farsi)

19. Valadkhani, A. (1998). Determinative Factors of non-Oil Export in Iran Using Integration Method of Engel – Granger Johansson for Years 1959-1995, Journal of Planning and Budgeting, 2(1): 3-30. (In Farsi)