انتقال عمودی قیمت و تعدیلات غیر خطی قیمت‌ها در بازار گوشت گوساله (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

      مطالعة حاضر چگونگی انتقال قیمت بین سطوح خرده­فروشی و سرمزرعة گوشت گوساله را در استان آذربایجان­شرقی با استفاده از قیمت­های هفتگی در دورة زمانی فروردین 1377 تا اسفند 1390 بررسی می‌کند. در این زمینه، به‌منظور بهره‌بردن از مزایای مدل­های چندمتغیره، مدل TVECM دورژیمة هانسن و سئو (2002) برای بررسی مکانیزم انتقال قیمت با برآوردگرهای حداکثر راستنمایی محاسبه شد. مطابق نتایج آزمون ریشه واحد ADF و PP، هر دو سری قیمت خرده­فروشی و سرمزرعه انباشته از درجة یک هستند و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین همجمعی بین دو سری قیمت است. در گام بعدی، نتایج آزمون Sup-LM هانسن و سئو (2002) وجود رابطة همجمعی غیر خطی بین دو متغیر را اثبات کرد. درنهایت، مطابق نتایج برآورد ضرایب تصحیح خطا در مدل TVECM دورژیمه، انتقال قیمت ­تقارن نداشت و هر دو قیمت سرمزرعه و خرده­فروشی، به شوک­های مثبت واکنش بیشتری نشان می­دهند. به‌ویژه خرده­فروشان سریع­تر از دامداران قیمت را در اثر افزایش قیمت دیگری بالا می­برند، درحالی‌که دامداران هنگام کاهش قیمت در یک سمت بازار سریع­تر واکنش نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


1-      Balk, N. S. & Fomby, T.B. 1997. Threshold cointegration. International Economic Review, 38: 627-45
2-      Ben-Kaabia, J. & Gil, M. 2007. Asymmetric price transmission in the Spanish lamb sector. European Review of Agricultural Economics, 34: 53-80.
3-      Ben-Kaabia, J., Gil, J.M. & Ameur, M. 2005. Vertical integration and non-linear price adjustments: the Spanish poultry sector. Agribusiness, 21(2): 253-271.
4-      Chang, P.J. Threshold cointegration and threshold dynamics. Ph. D dissertation, Iowa State University of US, 2003
5-      Falsafian, A., Yazdani, S & Moghaddasi, R. 2010. Analyzing vertical price transmission in the Iran Mutton Market. World Applied Sciences Journal, 10(7): 791-796.
6-      Goodwin, B.K. & Piggott, N.E. 2001. Spatial market integration in the presence of threshold effects. American Journal of Agricultural Economics. 83, 170-302.
7-      Hansen, B. E. & Seo, B. 2002. Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. Journal of Econometrics 110, 293 – 318.
8-      Hassouneh, I., Serra, T. & Gil, M. 2009. Price transmission in the Spanish bovine sector: the BSE effect. Agricultural Economics, 41: 33-42.
9-      Hosseini, S. & Dourandish, A. 2006. Analyzing model of Iranian Pistachio Price Transmission pattern in the World Market. Iranian Journal of Agricultural Science, 37-2(1). (In Farsi).
10-  Hosseini, S. & Ghahremanzadeh, M. 2006. Asymmetric adjustment and price transmission in the Iran's meat market.  Agriculture Economics and Development, 2, 1-22. (In Farsi).
11-  Lo, C. & Zivot, E. 2001. Threshold cointegration and nonlinear adjustment to the law of one price. Macroeconomic Dynamics, 5:533-576
12-  Meyer J. & Von Cramon-Taubadel, S. 2002. Asymmetric price transmission: A Survey. Journal of Agricultural Economics. 55: 581-611.
13-  Meyer J. 2003. Measuring market integration in the presence of transaction costs: A threshold vector error correction approach. Contributed paper selected for presentation at the 25th International conference of Agricultural Economists, 1109-1116.
14-  Ministry of Jihade-Agriculture. (2011). Available in www.agri-jahad.org (In Farsi).
15-  Nikoukar, A., Hosseini, S. & Dourandish, A. (2010). Price transmission model for Iranian beef industry. Journal of Economics and Development, 24 (1), 23-32. (In Farsi).
16-  Peltzman, S. 2000. Price Rise Faster than They Fall. Journal of Political Economy 108, 466-502.
17-  State Livestock Affairs Logistics. (2011). Available in www. Iranslal.com (In Farsi).
18-  Von Cramon-Taubadel, S. & Fahlbusch, S. 1994. Identifying asymmetric price transmission with error correction models. Poster Session EAAE European Seminar in Reading.