بررسی آثار رفاهی حذف مداخلۀ دولت از بازار ذرت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام‌دادن این مطالعه تعیین آثار رفاهی آزادسازی تجاری و حذف مداخلة دولت از بازار ذرت است. به‌این‌منظور، از داده­های سری زمانی 1340-1388 استفاده شد و توابع عرضة داخلی، تقاضای داخلی و تقاضای وارداتی ذرت برآورد شد. نتایج تخمین این توابع نشان داد کشش قیمتی عرضه و تقاضا به‌ترتیب 32/0 و 25/0- است. سپس با استفاده از کشش قیمتی عرضه و تقاضای ذرت آثار رفاهی این سیاست اندازه­گیری شد. همچنین، با توجه به اطلاعات دردسترس مشاهده شد قیمت وارداتی ذرت از قیمت تولیدکننده و مصرف­کنندة داخلی پایین­تر است. از این‌رو، درصورت آزادسازی تجاری، رفاه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان به‌ترتیب کاهش و افزایش می­یابد. همچنین، در پی اجرای این سیاست هزینه­های دولت کاهش می­یابد. درکل، نتایج نشان داد آزادسازی تجاری بازار ذرت به افزایش رفاه اجتماعی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-   Ahmadian, M., Islami, M.R., & Baghestani, A. (2010). Assessing the welfare impacts of maize production technologies progress in Iran, Journal of agricultural extension and education research, 3(1): 31-44. (In Farsi).
2-   Haji Heidari, M., & Chizari, A. H. (2008). Policy analysis of corn market regulation in Iran, M.S. dissertation, University of Tarbiyat Modares, Tehran, Iran. (In Farsi).
3-   Hosseini Pour, M., & Ahmadian, M. (2008). Investigation of welfare effects of cotton technology level in Iran, Journal of promotion and agricultural economics, 1 (4): 1-10. (In Farsi).
4-   Hosseini, S., & Hassanpour, A., (2000). Performance Evaluation of prosperity and cheap food policy in Iran, Iranian Journal of Agricultural Science, 31 (3): 581-590. (In Farsi).
5-   Hosseini, S., & Abedi, S. (2007). Assessment the role of market components and government policies in determining the price of corn in Iran, journal of Agricultural economics, 1: 21-33. (In Farsi).
6-   WWW.FAO.Org
7-   WWW.Sci.ir
8-   Shooshtarian, A., & Bakhshoodeh, M. (2007). Investigation of Iranian wheat market liberalization on social welfare, Journal of Agricultural Science, 30 (1): 1-13. (In Farsi).
9-   GilanPour, A. (1995). The general agreement on tariffs and trade (GATT) and its possible effects on the agricultural sector of Iran: case study (rice), M.S. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
10-  Moridi, S., (1993). Pricing policies development tools: Review of Iran Experience, Journal of Agricultural Economics and Development, 3, 93-102. (In Farsi).
11-  Mousavi, S. N., Sadrolashrafi, M., (2007). Effects of globalization on supply, demand and import of Iranian wheat, Journal of Agricultural Economics, 1(1): 101-114. (In Farsi).
12-  Mousavi, S., Khalouie, A., Farajzadeh, Z., (2009). Welfare effects of subsidy removal of fertilizer on corn producer of Fars Province, Agricultural Economics Research, 1 (4): 61-76. (In Farsi).
13-  Najafi, B., (2000). Assessment of government supporting policies and their effects on the growth of essential agricultural products, planning and Agricultural Economics Research Institute. (In Farsi).
14-  Najafi, B., & Farajzadeh, Z., (2010). Welfare effects of fertilizer subsidy elimination on wheat consumer, Journal of Agricultural Economics Research, 2(1): 1-13.
15-  Nori, K., & Yazdani, S., (2000). Globalization and its impacts on the agricultural sector of Iran: A case study rice and date, Proceedings of the Third Conference of Iranian Agricultural Economics, Ferdosi University of Mashhad.
16-  Yavari, Gh. R., (2001). Investigation welfare effects of wheat pricing policy, 5 (18): 145-168.
17-  Dasilva, M. O., & Grans, T. (1999). wheat policy and economy-wide reform in Brazil. Agricultural Economics, 20: 143-157.
18-              Pesaran, M.H. & B. Pesaran. (1997). Working with Microfit 4.0. Oxford Univ.  Press, England.
19-              Sedighi, H.R., Lawler, K. & Katos, A.V. ( 2002). Econometrics, Apractical approach. Routledge, USA and Canada.