بررسی و تحلیل میزان به کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی توسط کشاورزان شهرستان طارم علیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان به‌کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی در زمان وقوع آن توسط کشاورزان شهرستان طارم علیا واقع در استان زنجان انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعة آماری آن را تمام کشاورزان شهرستان طارم علیا تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری نیز به روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انجام گرفت و به‌منظور سنجش میزان پایایی ابزار تحقیق از آمارة آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برای مقیاس پرسشنامه 908/0 به‌دست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب این مقیاس‌ها برای سنجش مقیاس اصلی تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. آنالیز اطلاعات نشان می‌دهد به‌ترتیب «استفاده از لوله برای انتقال آب به مزرعه»، «استفاده از منابع آب زیرزمینی» و «بیمة مزارع علیه خشکسالی» در اولویت اول تا سوم به‌کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی قرار دارند. همچنین، بین میزان به‌کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی با متغیرهای میزان شرکت در کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی و بازدیدهای ترویجی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد که می‌توان با ارائة آموزش‌های لازم در قالب برنامه‌های آموزشی، توان مقابلة کشاورزان را با خشکسالی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1-       Haghaieghi Moghaddam, A., (2005), Increase soil moisture storage techniques whit using super absorbents in order to increase the efficiency of agricultural water, National Committee on Irrigation and Drainage, Technical workshop on Mechanized Surface Irrigation(In Farsi).
2-       Heidari, N., (2006), Management and sustainable utilization of water in Irrigation networks watershed With water stress: Case study of the Esfahan province Zaiandeh Rood water network, Management Technical workshop; Operation and maintenance of irrigation and drainage networks(In Farsi). 
3-       Kapoor, S. & Ojha, R.K., (2006), Vulnerability in Rural Areas: Potential Demand for Microinsurance, International Journal of  Rural Management, 2(1): PP. 64-83.
4-       Knutson, G.L., Blomstedt, M.L. & Slaughter, K., (2001), Result of a Rapid Appraisal Study: Agricultural Producers Perceptions of Drought Vulnerability and Mitigation-Howard Country, Nebraska.
5-       Saleh, E., Mokhtari, D., (2007), Social and economic implications of drought on rural households in Sistan, Journal of Agricultural Extension and Education, 3(1), 99-114(In Farsi).
6-       Shantz, H.L. (1927), Drought resistance and soil moisture, Ecological journal., (8), 145-157.
7-       Sharafi, L., & Zar Afshani, K., (2010), The farmers economic and social vulnerability measuring in drought; a case study of wheat farmers in Kermanshah, Sahneh and Ravansar Counties, Journal of Rural Studies, (4), 129-154(In Farsi).
8-       Shokri, M., Hoseini, M., & Moghaddas Farimani, Sh., (2007), investigation of environmental, economic and social - psychological drought impacts and farmers’s Some characteristics with The Above consequences in agricultural section in Systan-Baloochestan province, Proceedings of first Congress for consistent with dehydration, pp23-26(In Farsi).
9-             Tallaksen, L. M. ; van Lanen, H. A. J, (2004), Hydrological drought:Processes and  estimation methods for streamflow and groundwater,  Amsterdam, Netherlands.
10-   Tarom-e Olia development outlook, (2007). (In Farsi)
11-   Thomas, R.J., (2008), Opportunities to Reduce the Vulnerability of Dryland Farmers in Central and West Asia and North Africa to Climate change, Journal of Agricultural Ecosystems &Environment, (126), 36-45.
12-   Vasquez-Leon, M., West, C. and Finan, T., (2003), A Comparative Assessment of Climate Vulnerability: Agriculture and Ranching on both Sides of US-Mexico Border, Global Environmental Change, (13), 159-173.
13-   Zanjan province management and planning organization, (2002), Cause the inefficient use of water in agriculture, Publication No. 251, pp 135. (In Farsi)