بررسی مشکلات شرکت‏ های خدمات مشاوره ‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌ها (مورد مطالعه: استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

اثربخشی و موفقیت شرکت‏های خدمات مشاوره‏ای کشاورزی در گرو شناسایی مستمر مشکلات پیش ­رو و تلاش در راستای رفع آن‏هاست. از این­رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات شرکت‏های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق شامل مدیران عامل شرکت‏های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان قزوین (90N=) است که تمام‌شماری انجام گرفت. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی آن براساس نظرخواهی از تعدادی استادان و صاحب‌نظران در این زمینه تنظیم شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه‌شده (83/0) مبین اعتبار مناسب برای گردآوری داده‏هاست. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخة 5/11 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد از دیدگاه مدیران، درآمد ناکافی، نهادینه‌نشدن بخش خصوصی در بخش‏‏های مختلف و نبودن ثبات و امنیت شغلی به­ترتیب مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای بودند. با استفاده از تحلیل عاملی مشکلات شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای در قالب چهار عامل دسته‌بندی شدند. این عوامل به‌ترتیب عبارتند از: خدمات حمایتی و مالی، سازمانی، آموزشی و فرهنگی که درمجموع 41/65 درصد از کل واریانس را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


Anderson, J.R. & Feder, G. (2004) Agricultural extension: Good intentions and hard realities, World Bank Research Observer, 19(1): 41-60.
Anderson, R.J. (2007). Agricultural advisory services. A background paper for innovating through science and technology, Chapter 7 of the WDR 2008.
Barnet, J., Johnson, E. & Verma, S. )1999(. Effectiveness of extension cotton advisory committees. Journal of extension, 37: (6)24-29.
Benin, S., Nkonya, E. Okecho, G. Pender, J. Nahdy, S. Mugarura, S. Kato, E. & Kayobyo, G. (2007). Assessing the impact of the national agricultural advisory services (NAADS) in the Uganda rural livelihoods. The International Food Policy Research Institute (IFPRI), Discussion Paper 00724.
Chapman, R. & Tripp, R. (2003). Changing incentives for agricultural extension – a review of privatised extension in practice. Agricultural research and extension networks. Network Paper No. 132.
Chipeta, S. (2006). Demand driven agricultural services. Swiss Center for Agricultural Extension and Rural Development advisory: Neuchatel Group.
Ebrahimi, A., Saadi, H., & Dadashpour, A.A. (2006). Creation and support of private agricultural technical and consultancy services private network. Agricultural And natural Resources Engineering Organization. Tehran, Iran. (In Farsi)
Espallardo, M., Arcas Lario, N. & Tantius, P. (2009). Farmers satisfaction and intention to continue as members of agricultural marketing Co-operatives: A test of the neoclassical and transaction costs theories.  Presented at the 113th EAAE seminar on resilientEuropean food industry and food chain in achallenging world, Greece.
Fe'li, S., PezeshkiRad, Gh., & Chizari, M. (2007). Effectiveness of advisory services given to wheat producer farmers through wheat farms’ advisors in Tehran Province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(1), 73-81. (In Farsi).
Ghiasi, F., Hosseini, J.F. & Hosseini, S.M. (2007). Factors affecting the performance of the agricultural advisors in increasing production of the wheat self sufficiency plan (WSP) in Qazvin Province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(2), 31-43. (In Farsi).
Hanson, J. & Richard, J. (2004). Working paper 2003-2004, Department of Agricultural and Resource Economics, University of Maryland, College Park, Maryland.
Hosseini, S.M.  & Sharifzaheh, A. (2007). Development scenarios on agricultural extension: Searching a new paradigm. Karaj: Agricultural Education. (In Farsi)
Hosseini, S.M. (1996). New global trends of privatization and price adjustment of agricultural extension. Proceedings of scientific seminar on Fisheries, animal, and natural resources extension. Karaj, 1996. (In Farsi)
Johnson, M. (2001). Evolution and future of national customer's satisfaction index models. Journalof Economics Psychology, 22(2): 217-245.
Owens, T., Hoddinott, J. & Kinsey, B. (2001). The impact of agriculture extension on farm production in resettlement areas of Zimbabve. Working paper N. 144. Centre for the Study of African Economies.
Rasouliazar, S., Fe'li, S., & PezeshkiRad, Gh. (2010). Effectiveness of advisory services given to wheat producer farmers through wheat farms’ advisors in West Azerbaijan Province. Agricultural Sciences, 4(14), 65-79. (In Farsi).
Rasouliazar, S., Hosseini, S.M., Hosseini, J.F., & Mirdamadi, S.M. (2011). The Investigation perception of Agricultural Extension Agents about affective factors on effectiveness of Agricultural Advisory Services Companies in Iran. Journal of American Science, 7(2):445-451
Sadighi, S. & Nikdokht, R. (2005). A study on wheat farms engineers (from the viewpoint of effectiveness and train of wheat engineers). Quarterly Journal of Agriculture & Natural Resources Engineering, 3(9), 44-51. (In Farsi).
Sangweni, S. (2008). Citizen satisfaction survey: provincial agricultural services. Public services commission, custodian of governance.
Smith, M. & Munoz, G. (2002). Irrigation advisory services for effective water use: a review of experiences. Workshop on Irrigation Advisory Services and ParticipatoryExtension in Irrigation Management, FAOICID. 24th July، Montreal.
Sundberg, J. (2005). Systems of innovation theory and the changing architecture of agricultural research in Africa. Journal of Food Policy, 30(1): 21-41.
Zarafshani, K., Alibeygi, A.H., Ranjbar, Z. & Soleimani, A. (2011). Assessing farmers’ expects from members of agricultural engineering technical consultancy services companies (case study: EslamAbde- Gharb County). Rural Research, 2(3): 125-144 (In Farsi).