بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان از لحاظ شاخص های دامپروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

 بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای دنیا و به‌ویژه ایران نقش مهمی در توسعة ملی ایفا می‌کند. امور دام به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی عهده‌دار تأمین پروتئین کشور در کنار ایجاد اشتغال و صنایع وابسته است. برنامه‌ریزی هدفمند توسعة این بخش به شناخت علمی و صحیح از وضعیت موجود مناطق برنامه‌ریزی نیاز دارد. از این‌رو، هدف تحقیق توصیفی- ارزشیابانة حاضر بررسی وضعیت شهرستان‌های استان زنجان از لحاظ شاخص‌های دامپروری و رتبه‌بندی این شهرستان‌هاست. از تلفیق داده‌های ثانویه (اسناد انتشاریافته به‌صورت چاپی یا در فضای وب سازمان‌ها و نهادها) و نیز اولیه (تکمیل چک‌لیست از برخی سازمان‌ها) برای 48 شاخص مرتبط با وضعیت دامپروری برای سال 1389 استفاده شد که از مطالعات قبلی و مصاحبه با صاحب‌نظران ترویج و توسعة روستایی و نیز علوم دامی استخراج شد. داده‌ها پس از پردازش در Excel‌ و بدون مقیاس‌کردن از روش تقسیم بر میانگین، با استفاده از روش مک‌گراناهان وزن‌دهی شدند و در ادامه با استفاده از نرم‌افزار GIS و با تلفیق لایه‌های جغرافیایی با مقادیر توصیفی شاخص‌ها برای رتبه‌بندی شهرستان‌ها اقدام شد. نتایج نشان داد از لحاظ شاخص ترکیبی کل توسعة دامپروری، شهرستان‌های زنجان، ابهر،‌ خرمدره، ‌ایجرود، طارم،‌ ماهنشان و خدابنده در مکان‌های اول تا هفتم قرار دارند. همچنین، در هفت زیرشاخص مدیریت پرورشی و تولیدی بهره‌برداران، مدیریت بیمة محصولات دامی، صنایع وابسته (صنایع تبدیلی، صنایع لبنی و کشتارگاه)، خدمات بخش خصوصی، خدمات بخش دولتی، زیرساختی- منابع انسانی و نیز آموزشی و ترویجی شهرستان‌های استان رتبه‌بندی شدند. براساس نتایج مطالعه، پیشنهادهایی در پایان مقاله برای بهبود مدیریت و سیاستگذاری بخش دامپروری در استان ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Adolahzade, Gh., Kalantari, Kh., Asadi, A., & Daneshvar, J. (2011). Formulating and validation of suitable indices for analyzing spatial agricultural development inequalities (case study of Fars provinces). Iranian Journal of Agricultural Economics and development, 2-41(1), 111-125. (In Farsi)
BardianaMoradneghad, R. (2008). The developmental level of Iranian provinces according to major indices of agriculture sector, Journal of Rural Development Studies. 11(3), 173-194 (In Farsi)
Barghi, H., Ghanbari, Y., Hajarian, A. (2011). Analysis of township of Esfahan province according to developmental level based on major agriculture sector indices. Journal of Research and Civil Planning, 2(4), 113-128. (In Farsi)
Fazayeli, H.(2007). The role of rural animal husbandry system in agricultural ecologic. Proceeding of 2end national conference in Iranian agricultural ecology. Gorgan: University of Gorgan. (In Farsi)
Gerber, P., Carsjens, G., Pak-uthai, Th,. & Robinson, T.(2008).Decision support for spatially targeted livestock policies: diverse examples from Uganda and Thailand, Agricultural Systems, 96, 37–51
Hasan abadizadeh, N., & Farajolah hoseini, S.J.(2010).Study of risk taking strategies in livestock husbandry (Golestan Province). Journal of Agricultural Extension andEducation Research, 3(2), 11-24. (In Farsi)
Iranian Statistical Centre. (2010). General population and housing census of Zanjan province in year 2010. Retrived December 9, 2012, from http:// www.amar.org.ir. (In Farsi)
Jamshidi, M.T. (2011). Study of Agricultural Development levels and regional inequalities in Zanjan province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2-42(1), 67-78. (In Farsi)
Kalantari, Kh. (2009). Programming and regional development. Tehran: Khoshbin publication. (In Farsi)
Kohansal, M.R., Rafiei darani, H. (2009). Analysis of Township of Razavi khorasan province according to agricultural developmental level. Journal of Agricultural Economics, 3(4), 45-66.(In Farsi)
Molaei, M.(2008). Comparing of developmental level in agriculture section of Iranian provinces in 1994 and 2004, Journal of Agricultural Economics and Development, 16(63), 71-88. (In Farsi)
Organization of Jihad-e-Agriculture of Zanjan. (2011). Agricultural statistic of province. Retrieved September 12, 2012, from http:// www. .zanjan.agri-jahad.ir (In Farsi)
Pezeshki, V., & Zarafshani, K. (2008). Application of Fuzzy model in ranking of agricultural development level of sub districts of Kermanshah Township. Quarterly journal of rural development studies (ROOSTA VA TOWSEE),Quartely.11(4), 53-70. (In Farsi)
Rajabbeygi, M. & Khoshnod M. (2008). The prospect of Elmi-Karbordi higher education regards with Agricultural-Jihad experience. Proceeding of entrepreneurship development in Elmi-Karbordi education conference. Tehran, pp 574-579. (In Farsi)
Rezvanfar, A., Veisi, H., & Shafiei, F. (2006). Grouping of different provinces regards with animal husbanry capacity to provide reasonable support services. Journal of Rural Development Studies. 9(3), 1. (In Farsi)
Rezvanfar, A., Zolali, N., & Sepehrian, N. (2007). Exploring possibility of privitization of livestock extension activities: opinion of specialities. Journal of Agricultural Science and Natural Science. 14(1). (In Farsi)
Sharifi, O., Molaei, S., & Esmaeilypor, O. (2009). Role of Cooperatives in Animal Husbanry industry regards to Modification of consumption patterns. First Conference in Modification of consumption patterns in Agricultural, Natural and veterinary, Zabol, University of Zabol. (In Farsi)
Siefolahi M., Barghi H., & Ghanbari Y.(2010). Non-officials Trainings, an Effective factor in rurals economic development process: case study of Fereydan rurals in Esfahan province. JournalUrban - RegionalStudiesandResearch. 2 (6),95-116. (In Farsi)
Tagvayi, M., & Beshag, M, R.(2011). Analysis of agricultural development indicators and ranking of townships of khozestan province by scalogram method. Journal of Agricultural Economic Research, 2(4), 137-154. (In Farsi)
Xu, X., Hou, L., Lin, H., & Liu, W. (2006). Zoning of sustainable agricultural development in china. Agriculture Systems. 86, 38- 62.
Ziadi, K.A., & Saeidi rezvani, N., Baghal salehpoor, L.(2010). Analysis of Township of East azerbayjan province according to developmental level based on HDI method. Management Farasoyeh. 3(12), 75-95. (In Farsi)