تحلیل عوامل پیش ‏برنده طرح یکپارچه‏ سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت و توسعة کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پراکندگی و قطعه‌‌قطعه‌بودن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعة ­کشاورزی محسوب می­شود، به‌طوری­که کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفادة بهینه از آب، زمین، نیروی ­انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل مؤثر در تولید کشاورزی است. این وضعیت در بیشتر مناطق کشور ما نیز مشاهده می‏شود و به یکی از مهم‌ترین چالش­های توسعة کشاورزی کشور تبدیل شده است. به‌این‌منظور، یکی از سیاست­های توسعة کشاورزی در سال‌های گذشته یکپارچه‌‌سازی اراضی کشاورزی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل پیش‏برندة طرح یکپارچه‏سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان است. جامعة ­آماری پژوهش شامل تمام کشاورزان استان فارس بود (N=215400). حجم نمونه براساس فرمول کوکران 250 نفر تعیین شد که به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه، روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر استادان و متخصصان مربوطه تأیید شد و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار آماریSPSS  استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد پنج عامل دولتی- زیربنایی، اقتصادی- حمایتی، زراعی، فردی– اجتماعی، آموزشی، حدود 99/67 درصد واریانس کل عوامل پیش­برندة طرح یکپارچه­سازی اراضی را در استان فارس تبیین می‌کنند که ارائة تسهیلات اعتباری به کشاورزان برای ایجاد انگیزه، جلب اعتماد رهبران محلی، اتخاذ قوانین کافی در باب یکپارچه‏سازی اراضی و اصلاح و بازنگری قوانین به‌ویژه قانون ارث و برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینة یکپارچه‌سازی اراضی از مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش برای توسعة اجرای طرح یکپارچه‏سازی اراضی هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdollah zadeh, G. (2005). Analysis of factors affecting agricultural land and develop appropriate strategies to organize their Khrdshdn components (Case Study: Village Ramjrdyk Marvdasht city), M.Sc. Thesis, Faculty of Economics and Agricultural Development, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University.(In Farsi)
 2. Abdollahzadeh, G. & Kalantari, Kh. (2006). Analysis of factors affecting the dispersal and distribution of agricultural lands. Journal of Agricultural, 8(1), 33-45. (In Farsi)
 3. Agarwal, S. K. (1971).  Economics of Land consolidation in India. New Delhi: S. Chand.
 4. Amini, A. , Ahmadi, A. , & Papzan, A. (2007). Investigation and comparison of reasons for Farmers Disagreement with Land Consolidation Projects in Kermanshah and Lenjanat Region in Isfahan . JWSS - Isfahan University of Technology.11 (41) :417-432 (In Farsi)
 5. Amirnejad, H. (1999). Integration of land use policy impacts on rice production, case study basin lie. Thesis Agricultural Economics, College of Agriculture, Tarbiat Modarres University. (In Farsi)
 6. Amirnejad, H. & Rafei, H. (2009). Economic and financial integration of rural areas lie in the plains of Mazandaran. Journal of Rural Development, 12(4), 99-123. (In Farsi)
 7. Arsalan bod, M. & Esmaeil pour, A. (2000). Small impact on costs of production and distribution units, (Case study of irrigated wheat in the West), Journal of Agricultural Economics and Development, 8(30), 109. (In Farsi)
 8. Ashkar ahangar kalaie, M. Asadpour, H. & Alipour, A. (2006). Attitudes of farmers to plan for integration of paddy Mazandaran (Case Study: Village city Glyrd stream), Agricultural Economics and Development, 14(55), 135-153. (In Farsi)
 9. Backman, M. (2002), Rural development by land consolidation in Sweden”. Paper presented at FIG XXII International Congress, Session II-Land Consolidation and Rural Development. Washington, D. C., April 19-26.  
 10. Crecente, R., Alvarez, C., & Fra, U. (2002). Economic, social and environmental impact ofland consolidation in Galicia. Land Use Policy 19 (2002), 135–147. 
 11. Dijk Van, T.(2002)"Central European land fragmentation in the years to come: a scenario study into the future need for land consolidation in central Europe". Paper presented at FIG XXII International Congress,Session IV-Land Consolidation in Europe. Washington,D.C.,April 19-26.
 12. Eftekhari, A. (1992). The process of integration of agricultural land and rural  development; University PhD dissertation period. (In Farsi)
 13. Eftekhari, A. (2003). Agricultural Development (concepts, principles, methods, planning the integration of agricultural land), Samt Publications, Tehran. (In Farsi)
 14. FAO.(2003).The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe, Rome.
 15. Gergievski, K.(2005) Land consolidation as one of the modes for the enlargement of agricultural land in Macedonia. Journal of Central European Agriculture, Vol. 6, No. 4,562-574.
 16. Gonzales Garcia, I. (2007),"Land consolidation in Spain: the land registry perspective. Effective and sustainable land management- A permanent challenge for each society". UNECE WPLA Workshop, Session III-Social and Constitutional Dimension of Land Management, Munich, May 24-25.
 17. Haghighat, M. (2012).  Analyzing the status of land and crop farming consolidation in the Fars province, M.Sc. Thesis, Faculty of Economics and Agricultural Development, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University.(In Farsi)
 18. Institute for Indian Estate Planning (2007),"Indian land consolidation with technical amendments incorporated". Available on: htpp://www.indianwills.org.
 19. Jahandost, M. (1995). Management unit with integrated ¬ agricultural lands, jihad Magazine, 172-173, Tehran.(In Farsi)
 20. Kalantari, K. Hoseini, M. & Abdollah zadeh, Gh. (2005). Reorganization and integration oagricultural land use practices in Eastern Europe. Journal of Rural Development 8(3), 67-104. (In Farsi)
 21. Kopeva, D., Noev, N., & Evtimov, V. (2002). Land Fragmentation and Options for Land Consolidation in Bulgaria. Paper presented at the Munich Conference of the Land Fragmentation and Land Consolidation in CEEC, a gate towards sustainable rural development in the new millennium Rome.
 22. Man, S.W. (1959). Scope for consolidation, of Holdings & Soil Conservation & Its Effect on Agricultural Production, Indian Journal of Agricultural Economic, Vol. 14, No. 3.
 23. Meha, M. (2004), Land Consolidation in Kosovo and Impact on Rural Development, cadastral Agency Archive Building in pristine, Kosovo.
 24. Mirdorikvand, A. (2007). Integration of agricultural land and its effect on productivity, Agriculture Organization of Lorestan province. (In Farsi)
 25. Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment.(2010). Department of Land  Consolidation. Retrieved from.
 26. Molen, P., Lemmen, C., & Uimonen, M. (2005). Modern land consolidation. Retrieved from http://www.gim-international.com/issues/articles/id439-Modern_Land_Consolidation.html.
 27. Niroula, G. S., & Thapa, G. B. (2005). Impacts and causes of land fragmentation, and lessons learned from land consolidation in South Asia. Land Use Policy. 22(2005), 358–372.
 28. Oldenburg, p. (1990). Land Consolidation as Land Reform in India. , World Development, Vol. 18, No. 2.
 29. Rohani, S. (2010). Calculate the productivity of factors of production cooperatives in the  rural part of the province. Journal of Agricultural Sciences Iran, 31(2), 261-267. (In Farsi)
 30. Simons, s. (1988). Land  fragmentation in developing countries: the optima choice and policy impelementoin. Proceeding of conference of international Agricultural Economist oxford university press. Oxford, pp : 703-712.
 31. Sonnenberg, J. (2002) .Fundamentals of Land Consolidation as an Instrument to Abolish Fragmentation of Agricultural Holdings, Paper FIGXXII International Congress, Washington.
 32. Sonnenberg, J. (2002), “Fundamentals of land consolidation as an instrument to abolish fragmentation of agricultural holdings”. Paper presented.
 33. Taghvaei, M. (1997). When you compare - Spatial fragmentation and dispersion factors  in crop lands, and the integration, Journal of Literature and Humanities University Eafahan, 9. (In Farsi)
 34. Tavasoli, M. (1999). Tasyrmlyat of new equipment and modernization and integration of land in the province Brmlkrd traditional paddy rice production, Master thesis in public administration training center in the northern region. (In Farsi)
 35. Thapa, G. B., & Niroula, G. S.(2008). Alternative options of land consolidation in the mountains of Nepal: An analysis based on stakeholders’ opinions. Land Use Policy. 25(2008), 338–350.
 36. Todorova, S. A. and Lulcheva, D. (2005), "Economic and social effects of land fragment on Bulgarian agriculture". Journal of Central European Agriculture, Vol. 6, No. 4, pp. 555-562.
 37. Thomas, J. (2006), "What’s on regarding land consolidation in Europe?”. Paper presented at XXIII FIG International Congress, Shaping the Change. TS 80- Land Consolidation in Germany. Munich, October 8-13.
 38. Tovmassyan, S. (2001). The development of rural communites and land administration problems. Wpla. WorkshopYerevan, Armenia.
 39. Vosooghi, M. (1985). Preliminary Report: Evaluation of economic problems, social fragmentation caused by conventional agriculture in terms of unit Alice city (Markazi  Province), Tehran University, Institute of Social Studies Faculty of Social Sciences: Tehran. (In Farsi)
 40. Vosoghi, M. (2003). Integration of land: a successful experience in public projects but  in the context of indigenous knowledge. Journal of Social Sciences, 11(2), 35-65. (In Farsi)
 41. Vosoghi, M. & Faraji, F. (2006). Research in the field of sociological factors affecting  farmers' willingness to participate in the integration farm lands (Case study: the  villages of Zarrin dasht). Iranian Journal of Sociology, 7(2), 101-118. (In Farsi)
 42. Wu, Z., Liu, M., & Davis, J. (2005). Land consolidation and productivity in Chinese household crop production. China Economic Review 16(2005), 28–49.
 43. Yasori, M. Javan, G. & Sabonzhi, Z. (2007). Economic effects of land use plans integration  case study: city of Arak. Geography (Journal - Association of Geographic Research of Iran)., 5(14,15).(In Farsi)
 44. Yu, J., Feng, J., Che, Y., Lin, X., Hu, L., & Yang, Sh. (2010). The identification and assessment of ecological risks for land consolidation based on the anticipation of ecosystem stabilization: A case study in Hubei Province, China. Land Use Policy, 27(2010), 293–303.
 45. Zaheer, M. (1975). Measures of land reform: Consolidation of holdings in India, Behavioural Sciences and Community Development. Vol. 9, No. 2, pp. 87-121.  
 46. Zhou, J. M. (1999), "How to carry out land consolidation: an international comparison".
 47. Ziping WU. & et al. (2005), Land consolidation and productivity in Chinese household crop production, China Economic Review, vol. 16: 28-49.