متغیر‌های سازمانی مؤثر بر بهبود وضعیت تعاملی دانشکده‌های کشاورزی ایران در چارچوب مفهوم سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های تهران، زنجان و اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد، ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

نتایج مطالعات مختلف نشان داد یکی از چالش‌های پیش‌ روی نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، تعامل اندک با محیط و توجه محدود به نیازهای جامعه است. این مطالعه با هدف شناسایی متغیر‌های سازمانی مؤثر بر وضعیت تعاملی دانشکده‌های کشاورزی ایران از منظر مفهوم سلامت سازمانی انجام گرفت. جامعة آماری شامل اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، زنجان و اردبیل بود که 97 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. با نظرخواهی از متخصصان، روایی ابزار پژوهش تأیید شد. به‌منظور تأیید پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای به‌دست‌آمده گویای مطلوب‌بودن آن است ) 83٪= α). به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین وضعیت تعاملی دانشکده‌های کشاورزی و پنج متغیر ماهیت کار، وضعیت سرپرستی، وضعیت پاداش، وضعیت پرداخت و قوانین و مقررات، رابطة مثبت و معنی‌دار وجود دارد. رابطة بین سابقة تدریس و میزان فعالیت‌های پژوهشی پاسخگویان با سطح نهادی معنی‌دار شد. همچنین، حدود 64 درصد پاسخگویان وضعیت تعاملی دانشکده‌های خود را پایین و تقریباً پایین ارزیابی کردند.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahanchiyan, M., Monidri, R. (2004). The relation between administrators’ communication skills and organizational health. Quarterly Human and Social Sciences, 4(12): 41-60.
 2. Babolan, A., Askarian, M., Behrangi, M. and Naderi, E. (2009). Assessment of relation of organizational health and teacher’s commitment in Ardebil High schools, Journal of Education and psychology studied of Ferdosi University, 4(6): 127-148. (In Farsi)
 3. Boydak, M. & Yavuz, T. (2010). Metaphors suggested by teachers and students on the concept of school health. African Journal of Business Management, 4(2): 191-202.
 4. Haghightjo, Z., and Fatah, N. (2007). Managers’ creativity, organizational health and employees efficiency to medicine sciences universities of Iran. Journal of Health Information Management. 4(1): 43 – 151.
 5. Hoy, W.K. & Sabo D.J. (1998). Quality Middle Schools: Open and Healthy, Corwin Press, Inc., Thousand Oaks, CA.
 6. Hoy, W. K. & Forsyt, H. P. (1986) Effective supervision: theory into practice. New York: Random House.
 7. Hoy, W. K., & Feldman, J. A.(1987) Organizational health: The concept and its measure. Journal of research and Development in Education, 20(4): pp 30-37.
 8. 8.      Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Kottkamp, R. B. (1991) Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Newbury Park, CA: Sage.
 9. Jasinski J.(1999) Connecting quality improvement practices to re accreditation. Qual. Prog. 32(9): 90-93.
 10. Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H. & Mulder, M. (2010) Entrepreneurship Education in Iranian Higher Education: The Current State and Challenges. European Journal of Scientific Research. 48(1): 35-50.
 11. Khan, K. U., Farooq, S.O. & Ullah, M. I. (2010) the relationship between rewards and employee motivation in Commercial Banks of Pakistan. Res. Jour. of Intern.l Studs - Issue 14: 37-52.
 12. Klingele, W. E. & Lyden J. A. (2002)Copyright Ball State University Autumn 2001. Provided by ProQuest LLC. (Hide copyright information) Organizational health and teacher education. HighBeam research – newspaper archives and journal articles.
 13. Miles, M. B. (1969) Planned change & organizational health: figure and ground. In F.D. Corver & T. J. Sergiovanni (Eds), Organizations and Human Behavior. New York: Mc Graw Hill: 375-391.
 14. Ministry of Science, Research and Technology. (2008). Presentation of higher education system of Iran.
 15. Marani, A.B., Haghani, H., Mohammadi, R. Moradi, F., Rouhani, B., Taraski, M and Yari, R. (2011). The relation between organization health and performance indecators of health care in teaching hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Administration, 4(46): 31-39. (In Farsi)
 16. Moayed, N. (2009).Study relation between manager’s power resources and organizational health to state universities of Esfehan County. M.sc. thesis, Faculty management, Esfehan University (In Farsi).
 17. Nelson, S.J. & Thompson, G.W. (2005). Barriers perceived by administrators and faculty regarding the use of distance education technologies in preservice programs for secondary agricultural education teachers. J. Agric. Educ., 46(1): 36-48.
 18. Pandey, S. K., & Garnett, J. L. (2006) Exploring public sector communication performance: Testing a model and drawing implications. Public Administration Review, 66 (1): 37-51.
 19. Rho, E. (2009). The impact of organizational communication on public and nonprofit managers' perception of red tape.  Paper Prepared for delivery at the 10th National Public Management Research Conference (PMRC).
 20. Roberts, R.L. (2005). Relationship between rewards, recognition and motivation at insurance company in the Western Cape: University Of The Western Cape.

21. Rony, K., Koleman, H. & Schlichting, K. A.(2007) linking the organizational health of middle grades schools to student achievement. NASSP Bulletin, 91(4): 289-321.

 1. Sayed Javandin R., Alavi, A., and Ansari, Sh. (2010). Organizational health index in Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Health Administration, 13(41): 63-73. (In Farsi).
 2. Scott, W.R.(1992) Organizations: rational, natural, and open systems, 3rd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 3. Smith, A. (2002). The organizational health of high schools and student proficiency in mathematics. International Journal of Educational Management, 16 (2): 98-104.
 4. Sun, H.C. (2003) Conceptual clarifications for 'organizational learning, 'learning organization' and 'a learning organization '',Hum. Resour. Dev. Int.6 (2): 153-166.
 5. Tamiminejhad, I.  (no printed) (2007). Assessing the organizational health of Shiraz University and Shiraz University of Medical Sciences: viewpoint of staff. Ph.D. dissertation, University of Shiraz, Iran. (In Farsi).
 6. Tsui, K., Leung, T. W., Cheung, Y. S., Mok, H. & HO, W. (1994). The relationship of teachers' organizational commitment to their perceived organizational health and personal characteristics in primary schools. Journal of Primary Education, 4(2): 27-41.
 7. Veisi, H., Rezvanfar, A., Hejazi, Y. & Paykanee, G. (2008). The antecedents of the market orientation in higher education (Case study of higher education of aquaculture).World Appl. Sci. J. 3 (5): 811-818.