بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌های مردمی در طرح‌های عمران روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌های مردمی در طرح‌های عمران روستایی است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعة آماری تحقیق شامل 3400 فرد روستایی شهرستان هویزه بوده است که 246 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که از لحاظ روایی با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان محلی شهرستان هویزه و استادان دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای متغیر مشارکت در طرح‌های عمران روستایی برابر 94/0 به دست آمد و مبین پایایی عالی بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامة نرم‌افزاری SPSS نسخة 5/11 انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که تحصیلات، میزان استفاده از رسانه‌ها، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و رضایت از طرح‌های عمرانی دارای رابطة مثبت و معنی‌داری با مشارکت در طرح‌های عمرانی بودند. در حالی‌ که سن دارای رابطة منفی و معنی‌داری با مشارکت در طرح‌های عمرانی بود. نتایج تحلیل مسیر بیانگر آن بود که متغیر مشارکت اجتماعی دارای بیشترین تأثیر بر مشارکت در طرح‌های عمرانی توسط روستاییان است.

کلیدواژه‌ها


Ajili, A., Behtash, M. J. & Danaee, M. (2007). Non-economic Determinants of Satisfaction from Participation in Projects Combating Desertification in Khuzestan Province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(1), 117-129. (In Farsi)
Azimi, N. & Jamshidian, M. (2005). A study on effects of rural reclamations plans, case study: west of Gilan. Bulletin of Beautiful Arts, 22, 25-34. (In Farsi)
Aziz, M. M. & Khalili, A. (2009). Evaluation of modeling rural places in Iran at reclamations plans, according to AHP analysis. Journal of Humanities Geography, 67(1), 27-40. (In Farsi)
Azkia, M. (2005). An introduction on sociology of rural development. Tehran: Etelaat Pub. (In Farsi)
Bagdi, G. L. (2005). People participation in soil and water conservation through watershed approach. Indian: International Book Distributing (IBDs).
Baghaei, M., Chizari, M., PezeshkiRad, Gh. R. & Feli, S. (2009). Personal and social factors influencing rural participation of Hone Jan’s Zar Cheshmeh Catchments in watershed management projects. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 4(1), 73-87. (In Farsi)
Chandran, M. K. & Chackacherry, G. (2004). Factors influencing farmer participation in irrigation management. Journal of Tropical Agriculture, 42(1-2), 77-79.
Cohen, J. & Uphoff, N. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Ithaka, Cornel University.
Delgoshaee, Y. (2003). A study on participatoy management at elementary school in Tehran Province for presentation of optimum model. PhD thesis, Azad University, Science and Technology Branch (In Farsi)
Faham, E., Mokhtarnia, M., Darvish, A. & Rezvanfar, A. (2008). Viewpoints of Tehran natural resources NGOs’ members toward participation in natural resources extension and development. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(2), 85-95. (In Farsi)
George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Ghasemi, M. A. (2005). A study on socio-economical factors influencing rural participation on reclamations plans: case central sector of Kashan Town. Journal of Rural Development Studies, 4(32), 79-112. (In Farsi)
GholamRezaee, M. A. (2003). Evaluation of the rural reclamations plans in Lorestan Province. MSc thesis of rural development. Razi University. (In Farsi)
Golshiri, Z., Khademi, H., Sadighi, R., & Taze, M. (2009). Effect of social dependence on rural cooperation: case study Gandoman Part, Brojen County. Journal of Rural and Development, 12(1), 167-147.
Jalali, M. (2001). Analysis of pasture cooperatives of Kordestan Province: effective constructs on range participation. MSc thesis of agricultural extension and education, Shiraz University. (In Farsi)
Langroodi, S. H. & Yari, A. (2010). Environment conservation and planning for rural development with emphasis on rural reclamations. Journal of Geography and Environmental Planning, 21(3), 45-60.
Leeuwise, C. (2003). Communication for rural innovation: Rethinking agriculture extension. Wageningen: Wageningen Agricultural University.
Mann, S. (2005). Farm size growth and participation in agri-environmental scheme: a configural frequency analysis of the Swiss case. Journal of Agricultural Economics, 56(3), 373-384
Papeli Yazdi, M. H. & Ebrahimi, M. A. (2007). Opinions of rural development. 3rd ed. Teheran: Samt. (In Farsi)
Shaeri, A. & Saadi, H. (2003). Practical guide for participation and extension of natural resource. Tehran: Pooneh Pub. (In Farsi)
Shariati, M. R., Ziadbakhsh, S., & Varamini, N. (2005). Factors influencing villagers' participation on protection forests of North and West. Forest and Range, 67, 47-57. (In Farsi)
Taleb, M. (2005). Rural management in Iran. Tehran: Tehran University Pub. (In Farsi)
Valencia, S. C., Flanders, D. N. & Kozak, R. A. (2010). Participatory landscape planning and sustainable community development: Methodology observation from a case study in rural Mexico. Landscape and Urban Planning, 94, 63-70.
Van, A. & Klomp, N. (2002). A look in the mirror: reflection on participation in integrated assessment from a methodological perspective, Global environmental change