نیازسنجی آموزشی گلخانه‌داران گل و گیاهان زینتی استان تهران با استفاده از مدل بوریچ (مطالعة موردی: کاربرد انرژی‌های جایگزین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی گلخانه‌داران پرورش‌دهندة گل و گیاهان زینتی در مورد کاربرد انرژی‌های جایگزین انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی به روش توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری آن 499 نفر از گلخانه‌داران گل و گیاهان زینتی استان تهران هستند که براساس فرمول کوکران 117 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری استفاده‌شده در این تحقیق، پرسشنامه‌ای مبتنی بر مدل بوریچ بود. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار SPSSWin18 انجام گرفت. نتایج نشان داد که گلخانه‌داران مزبور برای کاربرد انرژی‌های جایگزین نیاز آموزشی دارند و گویه‌های انتخاب نوع انرژی استفاده‌شده در گلخانه، استفاده از امکانات لازم برای کاربرد انرژی‌های جایگزین در گلخانه، نحوة برقراری ارتباط با کارشناسان سازمان انرژی‌های نو در زمینة استفاده از انرژی‌های جایگزین در گلخانه به ترتیب به عنوان نیازهای رتبة یک تا سه معرفی شدند. نتایج تحلیل همبستگی نیز بیانگر آن بود که متغیرهای میزان تحصیلات و سابقه با نیاز آموزشی گلخانه‌داران رابطة منفی و معنی‌داری در سطح 01/0 دارند، متغیرهای سطح زیر کشت گلخانه و هزینة حامل‌های انرژی با نیاز آموزشی گلخانه‌داران رابطة مثبت و معنی‌داری در سطح 01/0 دارند و متغیر سن با نیاز آموزشی گلخانه‌داران همبستگی معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


Borich, G.D. (1980).  A  needs assessment model for conducting follow-up. The Journal of Teacher education.31 (3), 39-42  
Conklin, l. N., L. L. Hook, J. B. Kelbaugh, & D. R. Nieto. (2003). Identifying needs of extension personnel: A comprehensive model. Proceedings of the 19th Annual Conference Agricultural Education and Extension, Raleigh, North Carolina, pp 148-159
Fakharzade, A. & Nabifar, M. (2008). Solar greenhouses, suitable technique for optimization of the fuel consumption in the field of the agriculture. The fourth seminar of the optimization of the fuel consumption in the building. (2008) (In Farsi)
Haidari, M., peshger komleh, H., rafii, sh. & kaihani, AA. (2010). Estimation of the sustaining  indices of the energy consumption in the development of the greenhouse cucumber cultivation. The first national seminal of the sustainable agriculture and production of health produc in Iran (2010) (In Farsi)
Khairi, Sh. (2007). The evaluation of the educational needs of the garden holders of olive growers in the background of the improvement and development of the olive gardens of Roodbar,s Vaiaye village. Ms.c these. University Tarbiat Moddares Thran, Iran. (In Farsi)
Latimer, J., Scoggins, H., Barden, V., & Lambur, M. (2002). Needs assessment survey of the Virginia greenhouse industry. Virginia: Polytechnic Institute and State University, 24061-0402.
Mattson, N. (2008). Needs assessment survey of the New York state greenhouse industry. New York: Department of horticulture plant science building.  Cornell University Ithaca, NY 14853
Musavi, M. & Chizari, M. (2007). The evaluation of the educational needs of potato growers of Ajab Shir township in the background of marketing. Journal of Agricultural skills and sciences and natural  resources. 11(1): 478-498. (In Farsi)
Ommani, A. R., & Chizari, M. (2005). A educational needs assessment of low input sustainable agriculture (LISA) practices for wheat farmers in Khouzestan province of Iran. Proceedings of the 21th Annual Association for International Agricultural and Extension Education Conference. San Antonio,Texas,U.S.A14(3),18-31.Retrievedfrom http://www.aiaee.org/2005/Posters/P028.pdf
Panahi, F. (2010). The determination of the educational needs of the garden holders of apple growers, an example study of Oghlid township, Fars province. The agricultural education and extension studis.(1): 57-70. (In Farsi)
Pezeshki Rad, Gh. (2008). The evaluation of the professional educational needs of agriculture trainers of the agricultureal education centers of Mazandaran and Golestan provinces by the use of Borich model. Journal of economy investigations and agricultural development of Iran, 3o(1), 55-62. (In Farsi)
Power Distribution Company. (2011). Using the modern and available energies. (In Farsi)
Rezaian Yazdi, H. (2011). Using of the modern energies leads to the promotion of the agricultural section. Interview. Mehr, 2011. (In Farsi)
Sabori, M.S. & Minaee, A. (2009). The categorization of the educational needs of Garmsar township,s greenhouse holders from the agricultural experts and greenhouse holders view paints. Journal of Agricultural education and extension studies. 2(3): 33-48. (In Farsi)
Shabani, Z. Rafii, SH. & maili. H. (2009). Investigation of the mechanization indices in the cultivation of rose greenhouse and a set.  The  papers of the fifth international congress of the engineering of the gricultural machines and mechanization.(In Farsi)
Simpson. P. A., Greller, M. M., & Strosh, T. K. (2002). Variations in human capital investment activity by age. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 109-138.
Tabaraee, M. (2006). The evaluation of the educational needs of Khorasan,s wheat cultivator in the background of sustainable agricultureal . Journal of agricultural industries and sciences. 20(1): 91-101.(In Farsi)
Zarafshani, K. Agahi, H. & khaledi, Kh. (2011). The educational requirement of the women of Sanghor,s Ghomam villag (based on Borich and Quadrant model). Journal of woman in development and policy. 9(1).165-185.(In Farsi)
Zenoozi, A. Ghobadian, B. (2007). comparison of the producing biodisel under the energy reproduced from four nutritive oils. The sixth national seminar of the energy .(In Farsi)