کاربرد مدل‌های سیستمی در تحلیل تقاضای کالاهای خوراکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ت بریز

چکیده

      در این تحقیق، رفتار مصرفی خانوارهای شهری کل کشور برای هشت گروه اصلی کالاهای خوراکی تحلیل شد که شامل غلات و فراورده‌های آن، انواع گوشت، شیر و فراورده‌های آن و تخم‌مرغ، میوه و سبزی‌ها، روغن‌ها و کره، نوشیدنی‌ها، حبوبات و خشکبار هستند. برای نیل به این هدف با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال 1353- 1386 انواع سیستم‌های انعطاف‌پذیر تقاضا مانند سیستم تقاضای مخارج درجه دوم، سیستم تقاضای روتردام، سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل، سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل درجه دوم، سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل و یک سیستم هیبرید تقاضاCBS  با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط برآورد شدند که با مقایسة آن‌ها از طریق آزمون‌های آماری و معیارهای اقتصادسنجی، سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل معکوس به عنوان مدل برتر انتخاب شد. نتایج نشان داد که در میان اقلام غذایی، لبنیات کمترین و گوشت بیشترین کشش‌های مقداری را دارند و کشش مقیاس گوشت و خشکبار از سایر گروه‌ها پایین‌تر بوده که بیانگر لوکس‌بودن این کالاهاست. همچنین، نتایج بیان‌کنندة این است که گوشت با غلات و شیر با دیگر آشامیدنی‌ها رابطة جانشینی و غلات با خشکبار و روغن رابطة مکملی دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alemo, Z. G. (2006).Choosing Between the AIDS and Rotterdam models: A Meat Demand Analysis Case Study, American Journal of Agricultural Economic, 45:158- 172.
 2. Anderson, R. (1980). Some Theory of Inverse Demand for Applied Demand Analysis, European Economic Review, 14:281-290.
 3. Bank, J., Blundell, R. & Lewbel, A. (1997). Quadratic Engel Curves and Consumer Demand, Review of Economics and Statistic, 79:527-539.
 4. Barten, A.P. (1964). Consumer Demand Functions Under Conditions of Almost Additive Preferences, Econometrica, 32:1-38.
 5. Christensen, L.R., Jorgenson, D.W. & Lau l, j. (1975). Transendental Logaritmic Utility Functions, American Economic Review, 65:367-383.
 6. Christiane, S. and Foster, K. (2004). The Impact of Health Information and Demographic Changes on Aggregate Meat Demand, Journal Agricultural Economics, 43:178-200.
 7. Deaton, A.S. & Muellbar, J. (1980). Economics and Consumer Behavior, American Journal of Agricultural Economics, 32:246-260.
 8. Driel, H. and Zeelenberg, K., (1997). The Demand for Food in the United States and the Netherlands: A System Approach with the CBS Model, Journal of Applied Econometrics, 12: 509-532.
 9. Eales, j. & Unnevehr, L. (1994).The Inverse Almost Ideal Demand System, Europan Economic Review, 35:101-115.
 10. Falsafian, A.  Bakhshoodeh, M. and Zebaei M. (2007). Estimating Meat Demand in Iran with Considering Separability Application of Generalized Ordinary Differential Demand System. Agricultural Sciences and Technology Journal, Vol.(20), NO.(4): 61-74. (In Farsi).
 11. Fox, K. (1958). Econometric Analysis of Public Policy: Iowa State University Press.
 12. Geoffry, M. & Clauson, A. (2005). Demand for Non- Alcoholic Beverages: Evidence From the Acnielsen Home Scan Panel, American Agricultural Economics, 44:159-170
 13. Greene, B. & Kennedy, P. (1990). A guide to econometrics, MIT Press, Cambridge.
 14.  Hahn, W.F. (1994). Elasticity is AIDS model: Comment, American Journal of Agricultural Economic, 76:972-977.
 15. Hashemi, A. (1987). Estimation and forecasting demand for wheat. research project the Ministry of Agriculture, Agricultural Economy and Rural Research Center. (In Farsi).
 16. Hashemi, A. & Khosravi Nejad, A. (1995). System of urban households demand patterns expenditure in Iran. Iranian Journal of Economics. Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, 4. (In Farsi).
 17. Kalantari, A. & Khadem, N. (1997). Nutrition reform policy. Institute for Business Studies and Research. (In Farsi).
 18. Keller, W. & Driel, V. (1985). Differential Consumer Demand System, European Economic Review, 27: 375-390.
 19. Lee, J., Brawn, M.G. & Seale, J.L. (1990). Model Choice Consumer Analysis in Taiwan: 1970-1989, American Journal of Agricultural Economic, 76:504-512.
 20. Leser, C.E.V. (1941). Family budget data and price-elasticities of demand,Review of Economic Studies, 9, 40-57.
 21. Lewbel, A. (1985), A Unified Approach to Incorporating Demographic or Other Effects into Demand system, Review of Economic Studies, 70:1-18.
 22. Mojaver Hosseini, F. (2007). Estimates of income and price elasticity for food groups using almost ideal demand system. Iranian Journal of Agricultural Economics & Development.57. (In Farsi).
 23. Moschini, g. & Vissa, A. (1992). A Linear Inverse Demand System, Journal of Agriculture and Research Economics, 17: 294-302.
 24. Pollak, A. & Wales, T. (1978). Estimation of Complete Demand Systems from Household Budget Data: the linear and Quadratic Expenditure Demand Systems, American Economic Review, 38: 248-359.
 25. Steen, M. (2006). Flower Power at The Dutch Flower Auctions? Application of an Inverse Almost Ideal Demand System, International Association of Agricultural Economists Conference, August12-18, 2006.
 26. ُStone, J. (1954). Linear Expenditure System and Demand Analysis: an Application to the Pattern of Britsh Demand, The Economic Journal, 45:982-1001.
 27. Theil, H., 1965, The Information Approach to Demand Analysis, Econometrica, 37:265-270.
 28. Yong, T. (1990). An Inverse Demand System for U.S. Composite Foods: A Comment American Journal of Agricultural Economics, 72: 237-238.