شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکنندة نگرش و رفتار گندم‌کاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه رامین خوزستان

2 استادیار مؤسسة آموزشی عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

3 دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رامین خوزستان

4 استادیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رامین خوزستان

چکیده

   هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکنندة نگرش و رفتار کشاورزان گندم‌کار در خصوص امنیت غذایی بوده است. روش این تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعة آماری پژوهش 25435 نفر از گندم‌کاران شهرستان‌های شوش، شوشتر و دزفول است. حجم نمونة آماری براساس جدول تاکمن و مورگان، 379 کشاورز برآورد شد که در نهایت 237 پرسشنامه جمع‌آوری شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق تصادفی ساده و ابزار جمع‌آوری داده پرسشنامة محقق‌ساخت بود که روایی آن براساس پانل متخصصان و پایایی آن از طریق مطالعة پایلوت در خارج از نمونة اصلی مطالعه تأیید شد. میزان آلفا برای متغیرهای دانش در خصوص امنیت غذایی، نگرش در خصوص امنیت غذایی و رفتار در خصوص امنیت غذایی به ترتیب 82/0، 92/0 و 92/0 به دست آمد. پس از تکمیل‌شدن پرسشنامه، کدگذاری اطلاعات پرسشنامه انجام گرفت و توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری win16 Spss صورت پذیرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد کشاورزان گندم‌کار منطقه در خصوص امنیت غذایی نگرش مثبت دارند و نوع رفتار آنان در این خصوص مسئولانه بوده است. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی نیز نشان داد میزان دانش گندم‌کاران در خصوص امنیت غذایی مؤثرترین متغیر در تفکیک گروه‌های نگرشی و متغیرهای نگرش و دانش در خصوص امنیت غذایی و سابقة فعالیت‌های کشاورزی مؤثرترین متغیرها در تفکیک گروه‌های رفتاری بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. Adesop, O.M., Matthews, E.C., Oguzor, N.S & V.C, Ugwuja. 2012. Effect of social-Economic Characteristics of Farmers on their Adoption on Organic Farming Practices.       
 2. Akgungor, S., Bulent, M. & C. Abay. 2007. Consumer Willingness to pay 10th EAAE for Organic Food in Urban Turkey.Contributed Paper prepared  for presentation at the products. Food Seminar Informational Marketing and International Trade of Quality, Italy, 8-10, March 2007.
 3. Amiriardakani, M. 2009. Farmer Field School(an alternative approach in agricultural extension).( (In Fars).
 1. Asadollahpour, A. 2006. Evaluation of training farmers: The Mazandaran Province. Iranian Agricultural Extension and Education, Vol. 2, No.2. Pp :110-99. (In Fars).
 2. Afshari, Z.2008. Factors affecting the stability of attitudes and behaviors among cotton growers in Isfahan. Master's thesis, Wii Agricultural Extension and Education, College of Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan. (In Fars).
 3. Bagheri, A., Zamani, A.& Vakili,M. 2010. Food Security. Journal of Social workers, Year 21, Vol. P: 30. (In Fars).

 

 1. Campbell C. Food insecurity: A nutritional outcome or a predictor variable? J Nutr. 1991 Mar; 121(3). Pp: 408-15.
 2. 21-Drost, D., G.Long, D.Wilson, B. G. M.ILLER, & W. Campbell. 1996. Barriers to adoption Sustainable Agricultural Practices. Journal of extension, 34(6).
 1. Eghtedari, N.& Mirdamadi,M. 2007. Survey The role of education in the promotion of sustainable development and empowerment of Wheat. Jihad Magazine, Year 27, No. 280, pp. 19-8. (In Fars).

 

 1. Gensch, R. (2008). Productive sanitation:Increasing food security by reusing tread exceta and grey water in agriculture. Urban, Agricultur magazine No.20.
 1. Hasannejad, M. & Rasoolzadeh, M. 2010. Factors Influencing Farmers' Willingness to produce healthy crops: Wheat Case Study of Mashhad city. The first national conference on sustainable agriculture and healthy product. (In Fars).
 2. Kalpana Sastry, H. B., Rashmi, N. and H, Rao. 2011. Nanotechnology for enhancing Food securiey in India. Food policy 36(2011). Pp: 391-400.
 3. Kalantari, Kh.  2005.Rural Socialogy.  Pp:227.
 4. Mahdavidamghani, A., Moeindini, Sh. 2011. Food security and sustainable agriculture and bio-ethics. Fslnammh Ethics in Science and Technology, Year 6, Number 2, Summer 1390. Pp: 8-1. (In Fars).
 5. Mirzaei, H. 2006. Food Security. (In Fars).
 6. Naeimi, A., Pezeshkirad, Gh. & Chizari, M. 2009. Individual factors, training, and advocacy to influence attitudes province Wheat crop insurance. Journal of Management Education, Agriculture, No. 9. Pp. 68-51. (In Fars).
 7. Noroozi, A. 2010. Factors influencing knowledge, attitudes and skills of agricultural water management on Wheat Skinheads city. MS Thesis, Tehran University, Faculty of Agriculture. (In Fars).
 8. Pretty, J.N., J.I.L, Morisonand R.E, Hine. 2003. Reducing food poverty by increasing agricultural sustainability in developing countries. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 95, Issue 1, April 2003, Pages 217–234.
 9. Pimental, D. 2007. Area- Wide Pest Management: Environmental, Economic, and Food Issues. Pp: 35-47.
 10. Rostami, F., Shabanalifami, H., Movahedmohamadi, M., Iravani, H. 2006. Risk management of wheat in the family farming system (case study: city Harsin). Iranian Journal of Agriculture Science, Special Agricultural Economics and Development, Volume 2-37, Issue 1. Pp. 106-93. (In Fars).
 11. Sadeghi, H. & Ahmadpourkakhk, A. 2006. determines  Attitude Saffron Saffron growers in the development and analysis of problems in the case study: city Gonabad. Iranian Agricultural Extension and Education, Vol. 3-36. Pp. 699-689. (In Fars).
 12. Salimian, S. 2007. Population growth, the environment and food supply. (In Fars).
 13. Salimian, S., Mirdamadi, M., & Hosseini, F. 2009. Factors affecting attitudes toward sustainable agriculture Wheat central province of engineers overseeing the project. Journal of Agricultural and Development Economics, 17, No. 68. (In Fars).
 14. Sharafkhani, R., Dastgiri,S., Ghareaghagiasl,R. & Ghavamzadeh, S. 2011. Prevalence and determinants of household food insecurity: a cross-sectional study (Sou Village, city of Khoy -1388). Urmia Medical Journal, Volume 22, Number 2. Pp. 128-123. (In Fars).
 15. Shishehbor, P., Baradaran, M., Monajemzadeh, Z. & Safari, H. 2012. Identify perspectives, information and skills to farmers on pest management in the city of Ahvaz. (In Fars).
 16. World Bank. 1986. Managing Agricultural Production Risk.