شناسایی و تحلیل موانع مشارکت اقتصادی زنان در مناطق روستایی استان زنجان (مطالعة موردی: دهستان ابهررود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع مشارکت اقتصادی زنان در مناطق روستایی استان زنجان صورت پذیرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی است. جامعة آماری تحقیق را تمامی زنان روستایی دهستان ابهررود تشکیل می‌دهند (1300N=) که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالاتر از 75/0) بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشترین مشارکت اقتصادی زنان روستایی در این مطالعه‌ به ترتیب اولویت در سه زمینة «کشاورزی (شامل مشارکت در فعالیت‌های زراعی و باغی)»، «نگهداری و پرورش دام و طیور» و «فراوری و فروش محصولات خانگی (مانند ماست، کشک، ترشی، مربا و غیره)» بود. یافته‌های تحلیل عاملی بیانگر آن بود که 76/67 درصد از واریانس کل موانع مشارکت اقتصادی زنان روستایی در دهستان ابهررود را چهار عامل اجتماعی- فرهنگی، ساختاری- نهادی، فردی- روان‌شناختی و حرفه‌ای تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Al- Agha, F. (2004). Identifying the salaried occupations for rural women and determining the appropriate educational needs and skills for it. Journal of Women Research, 3 (1), 147- 169. (In Farsi) 
 2. Bhuimail, A. & Sampa, P. (2005). Development of rural women through education and empowerment. Delhi, Abhijeet Pub. Brock, Colin; Cammish, Nadine.
 3. Dadvarkhani, F. (2006). Rural development and challenges of employment of women. Journal of Geographical Studies, 38 (55), 171- 188. (In Farsi) 
 4. Elisia, L., Mussa, A. & Akarro, R. (2010). Some factors that hinder women participation in social, political and economic activities in Tanzania. Journal of Arts and Social Sciences, 11 (2), 1-10.
 5. Hamzehlo, B. (2002). Comparative study of rural women in decision-making authority and power in social and economic activities (Case study: Khomein county). M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Industrial University of Sharif, Isfahan. (In Farsi) 
 6. Hatami, M. (2009). Analysis the role of rural women in rural development. Proceedings of the National Conference on Women and Architecture, 15- 16 December 2009, Tehran, pp. 1- 10. (In Farsi) 
 7. Iranian Statistical Center (2006). Statistical yearbook: General population and housing census in 2006 in Zanjan province. Zanjan Province General Governor, Deputy of Planning, Statistics and Information Office. (In Farsi)
 8. Kalantari, K., Shabanali Fami, H. & Soroshmehr, H. (2010). Factors facilitating and hindering the economic empowerment of rural women (Case study: Hamedan county). Journal of Rural Development, 1 (2), 107- 124. (In Farsi) 
 9. Kongolo, M. & Bamgose, O. (2002). Participation of rural women in development: A case study of Tsheseng, Thintwa, and Makhalaneng Villages, South Africa. Journal of International Women’s Studies, 4 (1), 79- 92.

10. Lahsaeizadeh, A., Jahangiri, J. & Khajeh Nori, B. (2005). Study of economic contribution of rural women (Case study: Fars province). Journal of Sociology, 6 (3), 124- 145. (In Farsi) 

 1. Nana-Fabu, S. (2006). An Analysis of the economic status of women in Cameroon. Journal of International Women’s Studies, 8 (1), 148- 162.
 2. Navab Akbar, F. (1997). The role of rural women in agricultural development in the past decade. Journal of Agricultural Economics and Development, 3 (4), 174- 191. (In Farsi) 
 3. Nori, H. & Ali-Mohammadi, N. (2009). Analysis of the economic activities of rural women (Case study: Isfahan county). Journal of Geography and Environmental Planning, 34 (2), 87- 104. (In Farsi) 
 4. Olyaei, M., Rezvanfar, A. & Akbari, M. (2009). Analysis of social and economical factors affecting rural women’s share of household income (Case study: Divandareh county). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16 (1), 1- 12. (In Farsi) 
 5. Pedhazur, E. (1982). Multiple regressions in behavioral research: Explanation and predication. New York, Reinhart & Winston.
 6. Safari- Shali, R. (2003). Cultural and social factors affecting on the rural women's participation. Research Report, Zanjan Province, Office of Cultural and Islamic Guidance.
 7. Safari- Shali, R. (2008). Cultural and social factors associated with the participation of rural women in family affairs and social issues (Case study: Rural women of Zanjan province). Journal of Women Research, 6 (1), 137- 159. (In Farsi)
 8. Shahriyari, O. (2008). The methods of rural women empowerment in the Sistan and Baluchestan county and its effect on entrepreneurship. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Industrial University of Sharif, Isfahan. (In Farsi)  
 9. Tymon, W. & Stumpf, S. (2003). Social capital in the success of knowledge workers. Journal of Career Development International, 8 (1), 12- 20.