بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بیمة محصولات کشاورزی به عنوان کارآمدترین ابزار حمایتی دولت بیشترین قابلیت‌ها را برای مقابله با خطرها دارد و یکی از مناسب‌ترین سازوکارها برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. از این رو، در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- همبستگی است و در قالب طرح‌های غیر آزمایشی طبقه‌بندی می‌شود. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از گندم‌کاران بیمه‌شدة شهرستان همدان به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تعیین روایی ابزار سنجش تحقیق از نظرهای استادان و متخصصان دانشگاهی استفاده شد. ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز در مرحلة پیش‌آزمون با تکمیل 30 پرسشنامه از جامعة آماری مطالعه‌شده صورت گرفت. به این ترتیب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. در این تحقیق، گندم‌کاران بیمه‌شدة شهرستان همدان در سال زراعی 1388-1389 به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شده است. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 225 نفر از گندم‌کاران بیمه‌شدة شهرستان همدان به صورت نمونه‌گیری نظام‌مند انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیرهای رضایت بیمه‌گزاران از نحوة ارائة خدمات توسط صندوق بیمة محصولات کشاورزی، آسان‌بودن پیگیری امور اداری بیمه، سطح زیر کشت، سرعت پرداخت غرامت، بدهی کشاورزان به بانک‌ها و دفعات تمدید قرارداد بیمه تأثیر معنی‌داری در توسعة بیمة گندم داشته‌اند. شش متغیر ذکرشده در مجموع 6/88 درصد تغییرات توسعة بیمة گندم را پیش‌بینی کردند؛ بنابراین یافته‌های این تحقیق راهکاری برای برنامه‌ریزان کشاورزی و صندوق بیمة محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


 1. Agahi, H; Zarafshani, K. and Behjat, A.M. (2008) .The effect of crop insurance on technical efficiency of wheat in Kermanshah providence :a corrected ordinary least square approach. Journal of Applied Sscinces8(5):891-894.
 2. 3.       Ahsan, S. M.; Sli, A. and Kurian, J. N. (1989). Toward a theory of Agricultural Insurance. American Journal of Agricultural Economics, 69(3): 520-529.
  1. Alale, M.; Abdshahi, A. and Hormuzi, M. (2010). The study of Agricultural Insurance Brokers problems (case study province  Khuzestan. Journal of economic, agricultural and livestock industries, Vol,  224: 34-37. (In Farsi).
  2. Azkiya, M.; Navabakhsh, M. and Imani, A. (2005). Factors influencing information and communication technologies diffusion in the rural community (case study: Village Gharn Abad. Global Media Journal, Vol 7: 1-25. (In Farsi).
 3. Bagheri, M.; Mohaammadi, H. and Moazzazi, F. (2008).Study of Factors affective in farmers satisfaction of crop insurance and Its Effect on Operation of agricultural Products Insurance Fund in Boyer-Ahmad Town. Quarterly Research in Agriculture and insurance, (5) 18: 99-119. (In Farsi).
 4. Bahrami, A. And kalantari, Khalil.(2006). The study of Natural disasters  affecting on acceptance of Crops Insurance. Quarterly Research in Agriculture and insurance, Issue 3, Vol (10): (In Farsi).
 5. Bielza-Caneja, M.; Cont, C. G.; Gallego Pinillia,; F. J.; Stroblmair, J.; Catenaro, R. and Dittman, C. (2009). Risk Management and Agricultural Insurance Schemes in Europe. Joint Research Center of European Commission. Available at: http://www.Jrc.ec.europe. Eu/.
  1. Cheng, S. H. (2010).An analysis on the constraints of agricultural insurance development in Jilin Province. Journal of Changchun University.
 6. 10.    Dadras Moqaddam, A. (2009). The Study of Individual, Economic and Agricultural Specifications of Wheat Farmers in Accepting Wheat Insurance. Quarterly Research in Agriculture and insurance , Issue 6(Vol,22): 131-143. (In Farsi).
 7. 11.    Derijani, A. Ghorbani, M. (1998). Factors affecting crop insurance adoption in Mazandaran province. Proceedings of Agricultural Economics seminar. Bu-Ali Sina University Faculty of Agriculture. Page 159-145.(In Farsi).
 8. 12.    Dinar, A. and Yaron, D.(1990). Influence of Quality and Scarcity of  Inputs on the Adoption of Modern Irrigation Technologies. Western Journal of Agricultural Economics, 15(2): 224-233.
 9. Einolahi Ahmad Abadi, M. (2008). Factors affecting on wheat producers Insurance acceptance in Zanjan province (case study: Khodabandeh). Scientific & Research Quarterly Journal of A.P.E.R.I.,Vol 63:51-70. (In Farsi).
 10. Enjolras, G. and Sentis, P. (2008). The main determinants of insurance purchase; an empirical study on crop insurance policies in France.
  1. Faraji, E. and Mirdamadi, S.M. (2006). Study of  the Role of Extension in Adoption of the Insurance by Apple Producers in the Damavand Area. Journal of Agricultural Science, Islamic Azad University. Issue 12(3):489-500. (In Farsi).
 11. 16.    Garrido, A. and Zilberman, D. (2008). Revisiting the demand for agricultural insurance: the case of Spain. Journal of Agricultural Finance Review. Volume (68):43 – 66.  
 12. Ghalavand, K.; Chizari, M.; Fealy, S. and Baghaei, M. (2006). Factors affecting adoption of crop insurance on wheat producers between Tehran and Mazandaran provinces. Quarterly Research in Agriculture and insurance, Issue 3(11):49-67.(In Farsi).
 13. 18.    Ginder, M.; Spaulding, A. D.; Tudor, K.W. and Winter, J.R. (2009). Factor affecting crop insurance purchase decisions by farmers in northern Illinois. Journal of Agricultural Finance Review. Available at: http://Emerald Group Publishing Limited. (69): 113-125.
 14. Hafez Nia, M.R.(2007). Introduction to Research Methods in Human Sciences. (13th edition). Publishing Organization Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Farsi).  
  1. 20.    Iravani, H. and Darbanastaneh, A.R. (2007). Factors affecting Wheat Farmers in Accepting Wheat Insurance: Case study in Tehran province. Journal of Rural and Development, Issue (10), Vol 2: 109-135.(In Farsi).
  2. Iravani, H.; Kalantari, K.; Vahedi, M. and MovahedMohammadi, H. (2006). Factors affecting crop insurance acceptance in the Tafresh.Journal of Agricultural Science, Issue (2-37) Vol, 1: 137-144. (In Farsi).
 15. Jahangard, M.(1999). Factors attracting farmers to insuring in Kerman province. Dissertation in MSc. in Public management, Tehran Public Management Training Center. (In Farsi).
 16. Karbassi, A. and Kambozia, N. (2003). Factors affecting demand for agricultural insurance in Sistan and Baluchestan Province. Agricultural and Development Economics, 11(41&42):167-184. (In Farsi).
  1. Karbassi, A.; Salarpour, M. and Gazin, M. (2002). Modeling and measurement of economic performance in risky conditions: Maze farmer case study in  Fasa. Journal of Agricultural and Development Economics, Issue 40: 47-66. (In Farsi).
 17. 25.    Kavosi, M. (2008). Factors affecting acceptance of insurance by paddy farmers. Journal of Agriculture and Natural Resources Engineering Organization, Issue 6(21):55-60.(In Farsi).
  1. Khaje, M. (2005). The study of effectiveness of media activities to promote insurance culture among insurer in Khorasan Razavi. Dissertation of MSc , Tehran Islamic Azad University( Science and Research branch). (In Farsi).
  2. Kohansal, M. and Ismail Moghaddam, Gh. (2006). The study of Factors affecting demand for agricultural insurance case study: Dargaz county.Quarterly Research in Agriculture and insurance, Issue 3(11):7-22. (In Farsi).
  3. 28.    Ministry of Agriculture. (2008). Information crops separately Name. Available At http://www.agri-jahad.ir.(In Farsi).
  4. Moghaddasi, R. and Marab, A. (2006). Agricultural insurance in Iran and Some selected countries. Majlis Research Center. (In Farsi).
  5. Mohammadi, Y; Rafiei, H and Irvani, H. (2008). Factors affecting demand for crop insurance in selected crops in  Zarindasht, Fars Province. Journal of Research and Construction: Agriculture and Horticulture, Issue 81:120-129.(In Farsi).
  6. Mollaei, F. and Zamanipour, A. (2008). Factors affecting on acceptance of Saffron insurance in Southern Khorasan Province.Quarterly Research in Agriculture and insurance, Issue 5( Vol 18):77-97. (In Farsi).
 18. Mosher, A. (1988). Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization. Translated By Ismail Shahbazi. Agricultural Extension Organization Press, Tehran. (In Farsi).
  1. Naeimi Nezamabady , M. (1998). Review and determine the factors affecting the expansion and development of agricultural insurance. Masters thesis, Tehran University Management School. (In Farsi).
  2. Naimi Nezam Abadi, M. (1998). Review and determine the factors that influence the development of agricultural insurance. Master's thesis, Department of Management, Tehran University. (In Farsi).
 19. Omidi Najafabadi, M.; Farajolla Hosseini, J.;Mirdamadi, M .and Moghadasi, R. (2009). An ICT based training system: A case study for Agricultural insurance brokers in IRAN. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, vol. 5, Issue 3.
 20. 37.    Patrick, G.F. (1998). Mallee wheat farmers demand for crop and rainfall insurance. Australian Journal of Agricultural Economics, vol32: 37-49.
 21. Rasoulov, J. (2001). Agricultural Insurance and  it’s future Perspective. Scientific & Research Quarterly Journal of A.P.E.R.I., 33:15-25. (In Farsi).
 22. Rastgoo, H. (2003). A Study of affective Factors in developing of strategic agricultural Commodities  insurance in Khodabandeh. Dissertation in MSc Department of Agriculture Extension and Education, Tehran University.
 23. Rostami, F; ShaebanaliFami, H; Iravani, H. and Movahed Mohammadi, H.(2007). Factors affecting on the  adoption toward insurance (case study: Harsin County in Kermanshah Province). Journal of Agricultural and Development Economics, Issue 15 (Vol 60): 1-21. (In Farsi).
 24. 41.    Sadighi, H. and Mohammadzadeh, J. (2002). Extension Professional Staffs attitudes toward Participatory approach of extention activities and rural development. Proceeding of the 18thAnnual AIAEE Conference, Durban, South African.
  1. Shadkam, Sh.; Qolizadeh, A. and Daeikarimzadeh, S. (2009). Factors affecting the undevelopment of insurance culture in Isfaha county. International Conference on Insurance Industry, Challenges and Opportunities. (In Farsi).
 25. Soltanpour, Y. and Mojaverian, M. (2008). Factors affecting satisfaction of the Insured Over Agricultural Products insurance Fund: Case Study:Mazandaran Province. Quartely Journal of Insurance and Agriculture, Issue 5 (Vol 15&16): 103-122. (In Farsi).
 26. Tabaeyan, N. and Ajili, A. (2010). Factors affecting the acceptance of apple insurance products case study of: apple growers and Eghlid Semirom. Journal of Economics and Agricultural Development (Agricultural Science and Technology),Vol 24: 72-82. (In Farsi).
  1. Turkamani, J. (1999). Evaluation of agricultural insurance in Iran. Proceedings of wheat economy, from production to consumption. Institute for Planning and Agricultural Economic Presss, Tehran. 193-216. (In Farsi).
 27. Vandeveer, Mont L. A. (2001). Demand for aria crop insurance among Litchi producer in northern Vietnam. Journal of Agricultural Economics. 26(2):173-184.
  1. Yaghoubi Farani, A. (2000). Factors affecting the acceptance and rejection of rural livestock insurance in Isfahan. Masters thesis extension and agricultural education. Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Farsi).
  2. Yazdanpanah, M.; Zamani, GH and Rzayymoghadam, K. (200). Satisfaction of the insured crop farmers: use path analysis. Journal of Agricultural Economics and Development, 17(66):139-164.(In Farsi).

2.        Ahmadi, L. (2007). Factors in the development and adoption of livestock insurance beneficiaries' style of Qazvin (case study: city Buin Zahra). Master's thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.

 1. Noroozi, O. and Chizari, M. (2006). Effective Cultural and Social Factors Regarding Attitude of Wheat Farmers of Nahavand Township toward Sprinkler. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 2(2):59-71. (In Farsi).
 1. Yang, X. H. and Wei X. Y. (2010). Fiscal Incentive to Policy Agricultural Insurance Development in China. Journal of Changchun University.