تحلیل عوامل پیش‏برندة توسعة مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعة موردی: دهستان میان‏دربند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل پیش‏برندة توسعة مدیریت مشارکتی آبیاری در شبکة آبیاری میان‏دربند در شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل بهره‏برداران شبکة آبیاری میان‏دربند شهرستان کرمانشاه بودند (N=417). با استفاده از فرمول کوکران، 126 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای بوده که روایی آن بر پایة نظر جمعی از کارشناسان سازمان آب منطقه‏ای کرمانشاه و اعضای هیئت علمی گروه ترویج و توسعة روستایی دانشگاه رازی تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (α=0/79). تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSwin20انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پیش‏برندة توسعة مدیریت مشارکتی آبیاری از دیدگاه بهره‏بردران مطالعه‌شده را در هفت عامل اقتصادی، آموزشی- ترویجی، حمایتی، فنی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی طبقه‏بندی کرد. نتایج این مطالعه می‏تواند دستاوردهایی برای نهادهای درگیر در انتقال مدیریت شبکه‏های آبیاری به بهره‏برداران به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Alavi. SR, (2010). Establish the feasibility of participatory Utilization Systems of soil and water resources in 1 areas of madani martyr dam (Vanyar) Tabriz, Iranian Journal of agricultural education and extension sciences,3(1), pp100-116. (In Farsi).
2- Basirzadah H, Minaei, S, Tondro, M. (2010). Determining the area and boundaries between the civil districtsin the margins of Rivers with the integration of social, economic, Executive, operation and technical considerations.The collection of articles of the first National Conference on new approaches to public participation in studying, operation and maintenance of irrigation and drainage network, 27th&28thof January, 2010, Shiraz. (In Farsi).
3- Bishay, M., Jordons, E & Butcher, F. (2001).Thematic study on water users associations in IFAD projects. Report No. 1134, IFAD: office of Evaluation and studies.
4- Chandran, M. K., Varadan, K. M. &Valsan.T. (2001).Evalution of farmers participation under command area development programme in kerala, J. tropical agric., 39: 38- 41.
5- Douglas, L. and Vermillion, D. L. (2004). Irrigation, collective action and property rights. Int. Food. Pol. Res. Inst., 11:6. 
6- Ghanian,M; Baradaran, M; Ali Mirzai, A, Solomon Aaron,Kh; Pasha, S. (2013). Participatory management of water resources, agriculture and affecting components, study of  Khuzestan province. research ofWaterinAgriculture Journal,27(2), pp181-190.(In Farsi).
7- Gulati, A., Dick, R. M. & Raju, K. V. (2005). Institutional Reforms in Indian Irrigation, Sage Publications, New Delhi. P-322.
8- Hamdy. A. (2007). Irrigation management transfer: Monitoring and evaluational concepts and approaches. The 4th Asian Regional Conference and 10 th International seminar on Participatory Irrigation Management- 2- 5 May 2007, Tehran, Iran. (In Farsi).
9-institution of First Consulting Engineers. (2004). Socioeconomic Studies exploitation Tabriz Plain, Annual Reports, Tehran, Consulting Engineers Officer. (In Farsi).
10- IWMI. (2009). Irrigation Reform in Asia: A review of  108 cases of irrigation management transfer: Background Paper No 3, submitted to Asia Development Bank October 2009.
11- Marothia, D. K. (2005). Institutional reforms in canal irrigation system- lessons from chhattisgarsh. Econ.Pol. Wee. 40(28): 3074- 3084.
12- Kykhah, H. (2002). Assessment the possibility of public participation in the operation and maintenance of irrigation networks plain Sistan, Master's thesis, Executive Management courses, Management Education and Research Institute, Karaj. (In Farsi).
13- Marshall, G. R. (2004).Farmers cooperating in the common? A study of collective action in salinity management. Ecological Economics. 51(3-4), 271-286.
14- Mirani, M. and Memon, Y. (2001). Farmer’s Participation in the Sustainable Land and Water Use for Rural Poverty Alleviation in sindh, ROOTs 2001, Conference Disguised Inefficient Land use in Rural Oyo State, South Western Nigeria.
15- Piri, H. (2011). The necessity of expanding the participation of national coalitions in management, operation and maintenance of irrigation and drainage networks of Iran. The third National Conference on management of irrigation and drainage networks, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of water science engineering, March. (In Farsi).
16- Planiswami, K. (2006). Sustainable Management of Tank Irrigation Systems in India, Water Technology Center, Tamil Nadu Agric. Univ. India.
17- Porsabaghi, M. (2010).Investigating factor Affecting of Acceptance of Water Management institutions (case of study: Getond).The collection of articles of the first National Conference on new approaches to public participation in studying, operation and maintenance of irrigation and drainage network, 27th&28thof January, 2010, Shiraz. (In Farsi).
18- Sakthivadivel, R., Gomathinayagam, P. & Tushaar, S. (2004). Rejuvenating irrigation tanks through local institutions, Econ. Pol. Wee., 39(31): 3521- 3526.
19- Tootoonchi M, Ommani AR. (2011). The role of social studies in plans for developing the irrigation and drainage networks. The third National Conference on management of irrigation and drainage networks, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of water science engineering, 1st – 3rd of March, 2011. (In Farsi).
20- Vatanara M, Behzad M, Panahi, M weisy, Sh,FalahkohanA. (2011). The existing experiences in the field of irrigation and drainage network management using GIS. The third National Conference on management of irrigation and drainage networks, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of water science engineering, 1st –3rdof March, 2011. (In Farsi).
21- World Bank (2006). Sustainable Iand management: challenges, opportunities and trade-offs Washington, Dc20433,p:14.www.siteresources.world bank. org/in TRAD Resources/ ustainable-Iand- management-ebool-pdf.
22- Zareidastgerdi Z, Irvany H, Shabanalifemi H,  Mokhtarihesari A. (2007). Analysis of the mechanism of improving the participation of farmers in the water supply network management of Jerqoyah section of Isfahan. Iranian Journal of agricultural education and extension sciences, 3 (2).pp:45-56. (In Farsi).