اثرگذاری مدیریت ریسک و توسعۀ مکانیزاسیون بر شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید زیربخش‌های زراعت و باغبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

رشد اقتصادی همواره به عنوان شاخصی مهم مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. با توجه به محدودیت نهاده‌های تولیدی، مناسب‌ترین راه برای رشد هر بخش افزایش بهره‌وری است. در بخش کشاورزی، با توجه به ریسک‌های متعددی که کشاورزان به دلیل فعالیت در محیط باز با آن روبه‌رو هستند، افزایش بهره‌وری نیز از آن ریسک‌ها تأثیر می‌پذیرد. از این رو، ضروری است با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و تأمین امنیت غذایی، راهکارهایی برای کاهش ریسک اندیشیده شود که توسعة مکانیزاسیون و زیرساخت‌ها به منظور کاهش ریسک پدیدآمده از کشت دیم و هدررفت منابع، گسترش بیمه و تنوع کشت در این دسته جای می‌گیرند. پژوهش پیش رو، نخست به اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست- تیل در زیربخش‌های زراعت و باغبانی در سال‌های 1353- 1386 پرداخته، سپس با برآورد یک الگوی رگرسیونی، تأثیر عوامل نامبرده بر آن را بررسی کرده است. نتایج نشان داد؛ میانگین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید زیربخش‌های زراعت و باغبانی 96 درصد بوده است، بیمه و تنوع کشت اثر مثبتی بر بهره‌وری دارد و کاربرد بیش از اندازۀ تراکتور موجب کاهش بهره‌وری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- Aschauer, D. (1989). Is Public Expenditure Productive?. Journal of Monetary Economics, 23, 177-200.

- Ashok, K.R., & Balasubramanian, R. (2006). Role of Infrastructure in Productivity and Diversification of Agriculture. South Asia Network of Economic Research Institutes (SANEI), Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan.
- Daneshvar Ameri, Z. H. (2004). Productivity improvement potentials in shrimp industry in Iran. Ph.D. dissertation, University of Tehran, Iran(In Farsi).

- Diewert,W.E. (1992). Fisher ideal output, input, and productivity indexes revisited. The journal of productivity analysis, 3, 211-248.

- Mafi, H., Saleh, I., & M., Arzandeh, (2009). Measuring the Total Factor Productivity and Causal Testing Its Effective Parameters in Iran’s Agricultural Sub-Sectors. Proceedings of seventh Iranean conference for agricultural economics, November 2009.: University of Tehran, Tehran, Iran(In Farsi).

- Mamatzakis, E.C. (2003). Public infrastructure and productivity growth in Greek agriculture. Agricultural Economics, 29, 169-180.

- Nadiri, M.I. (1970). Some approaches to the theory and measurement of total factor productivity a survey, Journal of Economic Literature, 95-143.

- Peresident Office. (2004). The laws of 4th economical, social and cultural development plan, Iran (In Farsi).

- Peresident Office. (2009). The laws of 5th economical, social and cultural development plan, Iran (In Farsi).

- Robidoux, B., & Lester, J.(1992). Econometric estimates of escale economies in Canadian manufacturing. Journal of Applied economics, No.24,113-122.

- Salami, H. & Langeroodi, H. (2002). Measuring productivity in banking firm: A case study of the Agricultural Bank. Journal of Agricultural Economics and Development, 39(10), 7-26(In Farsi).
- Salami, H. (1997). Mesearment of agricultural productivity, Journal of Agricultural Economics and Development, 18, 7-18(In Farsi).
- Salami, H. (2000). Estimating economic size of pastures by using total factor productivity: A case study of  Shiraz province in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 32, 51-67(In Farsi).
- Shaabani, Z . (2008). Estimation of Capital stock and calculation of productivity of it in Iran’s agricultural subsectors. MSc. Dissertation, university of Tehran, Iran(In Farsi).