تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده در توسعة واحدهای گلخانه‌ای در استان سیستان‌وبلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئتعلمی (مربی) مجتمع آموزش عالی سراوان، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 عضو هیئت علمی (مربی) مجتمع آموزش عالی سراوان، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

   این پژوهش با هدف تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده در توسعة واحدهای گلخانه‌ای در استان سیستان‌وبلوچستان و در چارچوب پژوهش‌های پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق را گلخانه‌داران استان سیستان‌وبلوچستان (718N=) تشکیل دادند و نمونة مطالعه‌شده براساس فرمول کوکران، 188 نفر تعیین شد که در دو مرحله در ابتدا با استفاده از نمونه‌گیری انتسابی متناسب و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده که پایایی و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا (87/0) و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع تأیید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 15 صورت پذیرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اعتباری و قوانین و مقررات حقوقی از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعة واحدهای گلخانه‌ای بوده‌اند که در مجموع 55/55 درصد واریانس را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. Asadi, A., Hosseini, S. M., Abdollahzadeh, G., & Gharaghani, O. (2008).An Analysis of Deterrent Factors in Horticultural Greenhouse Units Development. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 40(1). (In Farsi)
 2. Barzegar, R., & Allahyari, J. (2005). Assessing greenhouse of Chahar Mahal Bakhtiari province. 1st Congress, in: proceeding of study on Greenhouse Cultivation problems and challenges. Management and planning organization of Esfahan province. Esfahan. (In Farsi) 
 3. Behnia, A., & Arvandi, S. (2005). Assessment of problems and problems of Khuzestan province Greenhouse. Proceeding of the first study on greenhouse cultivation problems and challenges.Management and planning organization of Esfahan province. Esfahan.(In Farsi) 
 4. BromFild, R. (2003). Enhancing Greenhouse profitability through improved Equipment purchasing. University of Rutgers press.
 5. Esna Ashari. M., & Zokayi Khosroshahi, M. (2008). Physiology and technology post harvest. Abuali sina university press. 298. (1th Ed). (In Farsi) 
 6. Ghonji, M. & Khoshnodifar, Z. & Iravani, H. (2010).An Analysis of Deterrent Factors in Horticultural Greenhouse Units Development: A Case Study in the City of Varamin.  Agricultural extension and education research Journal. 3(3). Autumn. 83-93. (In Farsi) 
 7. Hakimi, M. (1994). Report of revenue organization congress in Asia. Planning and economic agricultural center. Jihad agriculture ministry. Tehran. www.annualreviews.org. (In Farsi) 
 8. Hall, C. H. (2003). Issues affecting profitability of the nursery and greenhouse industry. University of Tennessee press.
 9. 10.    Harkess, R. (2003). Enhancing greenhouse profitability through improvedmaterials handling and distribution. University of Delaware press. Retrievedfrom http://www.nraes.org/nra_order.taf?_function=detail&pr_id=22/
 10.  Heravi, A. (2005). Study on establishment costs of cucumber greenhouse production. First congress, in: proceeding of study on greenhouse Cultivation problems and challenges. Management and planning organization of Esfahan province. Esfahan. (In Farsi)    
 11.  Kalantari, k. (2001). Local development planning (thesis and techniques). Khoshbin press. (2th Ed). (In Farsi)
 12.  Lais, N., Chizari, M., & Nareri Mahdii, K. (2010). Entrepreneurship effect on the economy Greenhouse in west Azarbaijan province. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture journal. 1(3). Autumn.  (In Farsi)  
 13.  Moradnejadi, H., Irvani, H., Shabanali Fami, H., Hosseini, S. M., & Kafi, M. (2008). An analysis of environmental factors influencing the success of entrepreneurs in horticultural greenhouse enterprises in Iran. Iranian Journal of Agricultural Sciences. Agricultural Economics & Development. (39-2). No. 1, 19-25. (In Farsi) 
 14.  Pahra, Literary, artistic and cultural Blog. (2011). Need to develop agricultural greenhouse in Sistan & Baluchestan province. Retrieved July 19, 2011, from http://www.pahra1390.blogsky.com/1390/04/19/post-3248. (In Farsi)
 15.  Roosta , K., Abadee Khah, M., Bakhshi, M. (2011).  Economic evaluation of greenhouse cucumber production units in Birgand Township. Science and Technology of Greenhouse Culture. 7: 9-17. (In Farsi) 
 16. Safely, C. (2003). Development of greenhouse and enhancing greenhouseprofitability through improved marketing planning. North Carolina, State University.
 17. Samari, D., Soltani, SH., & Hosseininia, G. (2008). Feasibility of promoting greenhouse cultivation among rural women in Varamin. Agricultural extension and economic Journal, 1(1). Spring. (In Farsi)
 1. Barzegar, R.  & Allahyari, J. (2005). Assessing greenhouse of Chahar Mahal Bakhtiari province.1st Congress, in: proceeding of study on Greenhouse Cultivation problems and challenges. Management and planning organization of Isfahan province. Isfahan. (In Farsi)
 1.  Hassani, S., Fazel Ashrafee, S. (2007).Suitable seedbed conditions and problems of cereal in greenhouse environments. The first technical workshop on improving water use efficiency and greenhouse crops Kerman: 12-25. (In Farsi) 
 1.  Rahmani, H., Nouraki, F., & Baradaran, M. (2012). Assessment of factors affecting the management of vegetables greenhouse in Khouzestan province. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 10:89-99. (In Farsi) 
 1. Sabetee gavkani, M. (2007). Difficulties of greenhouses and consistently appropriate. Moravej Journal. 80:3-6. (In Farsi) 
 1. Sajadi Nasab, S. (2004). Factors affecting profitability strawberry crop in Village in the city of Sanandaj. Farm Management MSc Thesis, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University. (In Farsi) 
 1. Sharifee, A. (2008). Optimal utilization of soil and water resources development in greenhouse grown (vegetables and jat), Journal of Animal, culture and industry. 105: 59-60. (In Farsi)