ویژگی‌های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/ijaedr.2013.51349

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف تعیین ویژگی­های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی­های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و اعضای هیأت مدیره تعاونی­های کشاورزی استان زنجان (N= 900) تشکیل دادند که از طریق پرسش­نامه­ای در پنج بخش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین مزایا و  محدودیت­های یادگیری سیار به ترتیب آموزش مادام‌العمر متناسب با نیاز فراگیر و مشکلات سخت­افزاری از اولویت بیشتری برخوردارند. در تحقیق فوق، مهمترین نگرش مدیران تعاونی­ها نسبت به کاربرد یادگیری سیار، بهبود کیفیت آموزش و یادگیری شناسایی شده است. این تحقیق نشان داد که حمایت همه جانبه دولت و متولیان امور برای توسعه خدمات آموزش سیار و ارایه یارانه، آموزش و بهبود زیرساخت­ها مهمترین راهکارهای اجرای نظام یادگیری سیار هستند. با توجه به نتایج، عوامل درک مزایا و محدودیت‌های نظام یادگیری سیار و درک قابلیت این نظام آموزشی در رفع پایین بودن کیفیت برنامه‌های آموزشی و ‌عدم انگیزة فراگیران نسبت به یادگیری به­عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر نگرش شناسایی شدند. یافته­ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین رشته تحصیلی و شهرستان محل فعالیت مدیران با متغیر نگرش به کاربرد یادگیری سیار است.

کلیدواژه‌ها