پیکر بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکد اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی تحقیق ارایه یک مدل توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران بر مبنای مولفه­های کارآفرینی سازمانی بود که به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس - واریانس انجام شد. جامعه‌ آماری شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت بود که از دو بخش کلی سنجش کارآفرینی سازمانی و یادگیری سازمانی تشکیل شده بود. برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با روش تعیین ضریب میانگین واریانس استخراج شده(AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی مرکب[1] استفاده شد. از بسته نرم افزاریM3 SPLS 2.0 برای مدل یابی معادلات ساختاری[2](SEM) بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 65 درصد از تغییرات واریانس یادگیری سازمانی در سازمان ترویج توسط مولفه های کارآفرینی سازمانی تبیین می شود و 45 درصد از تغییرات واریانس متغیر توسعه قابلیت های کارکنان سازمان ترویج کشاورزی ایران تحت تاثیر عوامل پنج گانه فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و نهادینه شدن رهبری مشارکتی است.[1]. Composite Reliability


[2]. Structural Equation Modeling
 

کلیدواژه‌ها