بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف شرکت­های خدمات مشاوره­­ای، فنی و مهندسی، ایجاد اشتغال برای دانش­آموختگان رشته­های کشاورزی است اما بسیاری از این شرکت­ها بدون فعالیت­های کارآفرینانه قادر به حیات اقتصادی و حفظ اشتغال اعضای خود نخواهند بود. لذا این پژوهش با هدف کلی بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان اصفهان انجام گرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای شرکت­های خدمات مشاوره­­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان بودند (500=N ). با بهره‏گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 102 نفر، تعیین شد. به منظور دستیابی به نمونه‌ها، از روش نمونه‌گیری دو مرحله­ای بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله متخصصان تأیید شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس­ اصلی پرسشنامه (87/0 = α)؛ نشان دهنده پایایی آن بود. اولویت­بندی راهکارهای توسعه کارآفرینی از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که متغیرهای مهارت­های تصمیم­گیری، مهارت­های بازاریابی، مهارت­های پیش­بینی و برنامه­ریزی، مهارتهای ارتباطی و تسهیل اخذ وام؛ بالاترین اولویت را برای توسعه کارآفرینی در این شرکت­ها دارا هستند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، هفت عامل مهارت­های مدیریتی،
مهارت­های اساسی کسب و کار، عوامل زیرساختی، مهارت­های تدوین طرح کسب و کار، مهارت‏های عملی، راهکارهای آموزشی و راهکارهای فرهنگی در مجموع 651/73 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها