بررسی و تحلیل نیازهای آموزشی مرتعداران در شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای اورتابلاغ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانگشاه زنجان

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

منابع طبیعی در هر کشور خمیر مایه­های اساسی برای توسعه و رشد بخش کشاورزی و بهبود رفاه شهری به شمار می­روند، از این­رو، توجه به بهره­برداری اصولی و حفاظت از آن امری ضروری تلقی می­شود. آنچه مسلم است مرتعداران به عنوان مهم­ترین رکن در نگهداری و بهره­برداری پایدار از مراتع، بطور مستقیم وظیفه مدیریت مراتع را بر عهده دارند، بنابراین در این زمینه لازم است تا از طریق نیازسنجی، دانش و اطلاعات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف "بررسی و تحلیل نیازهای آموزشی مرتعداران در شهرستان زنجان" انجام گرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان بودند (142N=) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 105 نفر از آنان از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. اعتبار پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که نیازهای آموزشی مرتعداران مورد مطالعه در چهار عامل فنی، حفاظتی، قانونی و شناختی قرار می‌گیرند که در مجموع این چهار عامل در حدود 05/67 درصد واریانس کل را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها