تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد بازنشسته دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

امروزه مشارکت زنان در توسعه‌پایدار‌ روستایی، نه یک مسأله اختیاری، بلکه یک امر ضروری است. این پژوهش کاربردی با هدف تبیین نقش مشارکت زنان‌روستایی در توسعه‌پایدار روستایی و با روش توصیفی-پیمایشی در دهستان شاوور شهرستان شوش صورت پذیرفت. جامعه‌آماری3525 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول کرجی و‌مورگان350نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. ابزار جمع‎آوری داده‎ها پرسشنامه بوده، که روایی آن با بهره‎گیری از پانل متخصصان و پایایی آن پس از انجام مطالعه پیشاهنگ و با استفاده از آماره آلفای‌ کرونباخ برای هریک از گویه‌های زمینه اقتصادی مشارکت و موانع مشارکت به ترتیب(93/0 و 89/0)تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها توسط نرم‎افزار SPSSصورت گرفت. نتایج مطالعات همبستگی وجود ارتباط مثبت و معنی‌دار بین سن و بعد‌خانوار و میزان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را با احتمال99درصد نشان داد. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی رابطه منفی و معنی‌دار با احتمال99 درصد وجود داشت. یافته‌های پژوهش نشان داد که زنان در فعالیت‎های تولیدی مرتبط با صنایع‌دستی در مقایسه با سایر فعالیت‎ها مشارکت بیشتری داشتند. اما متأسفانه حضور آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله در مراکز تصمیم‎گیری از قبیل شورای‌اسلامی‌روستا و یا همکاری با دهیاری روستا با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت.

کلیدواژه‌ها