بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تشکل‌های آب‌بران در استان خوزستان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی

2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

3 کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تشکل‌های آب‌بران در استان خوزستان است. این تحقیق از لحاظ پارادیم، کمی و باتوجه به گستردگی محدوده تحقیق از راهبرد پیمایشی و از لحاظ جهت‌گیری و هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی است. از لحاظ زمانی در مقطع زمانی سال 1389 انجام گرفته و از نوع پژوهش‌های تک‌مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل1500 نفر از اعضای تشکل آب‌بران در شبکه آبیاری رامشیر بود، که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به عنوان نمونه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی  اقدام به نمونه‌گیری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید(77/0). نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی بهره‌برداران از تشکل‌های آب‌بران در سطح مطلوبی قرار ندارد و سطح انگیزه‌ اعضاء برای مشارکت در تشکل بالاست. بیشترین نیازهای آموزشی در زمینه مفاهیم و اصول بازاریابی و بازاررسانی محصولات، آموزش مسایل حقوقی شرکت‌ها و تشکل‌ها آب‌بران، آشنایی با مفاهیم و اصول تعاون و قوانین تشکل‌های آب‌بران، آموزش مهارت‌های مدیریت و اداره تشکل‌های آب‌بران است. در دسته­بندی نیازهای آموزشی از تحلیل عاملی استفاده شد، که نتایج نشان داد پنج عامل در مجموع 56/45 درصد از واریانس مربوط به نیازهای آموزشی را تبیین می‌نماید، که شامل عامل حقوقی و قانونی (53/10 درصد)، عامل بازاریابی (15/10 درصد)، مدیریت ریسک (78/8 درصد)، مدیریت تشکل (05/8 درصد) و مدیریت مالی و بودجه­بندی(04/8 درصد) بود.

کلیدواژه‌ها