بررسی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

4 کارشناس ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

چکیده

موفقیت طرح خدمات مشاوره‌ای ترویج کشاورزی که به تازگی در کشور در قالب طرح شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی انجام گرفته است، نیازمند شناخت سطح قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی، به منظور طراحی و اجرای برنامه های هدفمند توسعه منابع انسانی است. این مطالعه، با هدف بررسی و مقایسه سطح قابلیت‌های حرفه ای مشاوران شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در دو استان لرستان و خوزستان، انجام شد. جامعه آماری شامل 3417 مشاور شاغل در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان های لرستان و خوزستان می باشد. تعداد 252 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تایید گردید. پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت (93/0=α). به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد. بر مبنای پژوهش انجام شده، سطح درک شده قابلیت­های رهبری­، سازمانی و مالی - اداری مشاوران ترویجی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که نیازمند طراحی دوره‌های آموزشی در قالب طرح‌های توسعه منابع انسانی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین سطح قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران زن و مرد وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها