عوامل مؤثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری (مورد: غرب استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/ijaedr.2013.51335

چکیده

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری غرب استان تهران انجام شد. جامعه آماری آن شامل 284  نفر از مدیران واحدهای گاوداری صنعتی شیری در غرب استان تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 82  نفر از مدیران واحدهای مذکور به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 103 نفر افزایش پیدا کرد. نمونه مورد مطالعه، به‌روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان مدیران گاوداری‌های صنعتی شیری در غرب استان تهران تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ بود که روایی آن با استفاده از نظرات پانل متخصصان علوم دامی و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران به دست آمد و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (94/0 تا 97/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری مورد مطالعه نشان داد که متغیرهای استفاده از اینترنت، دسترسی به ملزومات بکارگیری فناوری اطلاعات، ظرفیت دام گاوداری، تعداد دام موجود در گاوداری (بر اساس واحد دامی) و مقدار تولید روزانه شیر در مجموع 85 درصد از واریانس میزان بکار گیری فناوری اطلاعات در مدیریت واحد های گاوداری را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها