تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

ایران با وجود بیش از 4400 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی و نزدیکی به بازارهای جهانی، سهم کوچکی در این بازارها دارد. این امر نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در تولید و توسعه این گلخانه‌ها است که شناسایی آنها می‌تواند در حل مشکلات موثر واقع شود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل بود. داده‌های تحقیق با روش سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 111 گلخانه‌دار شهرستان آمل درسال 1388 جمع‌اوری گردید. نتایج برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که متغیرهای  شغل اصلی بودن گلخانه‌داری، تعداد نیروی کار، میزان آب مصرفی، کود تقویتی، کود دامی و ارزش حرارتی دارای اثر مثبت معنی‌دار و کود شیمیایی اثر منفی معنی‌دار بر تولید گلخانه‌ها داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اعتبارات و بازار، فنی – آموزشی، زیربنایی، حمایتی، فردی و مالی از عوامل موثر بر توسعه گلخانه‌ها بودند. این عوامل حدود 69 درصد تغییرات واریانس توسعه گلخانه‌ها را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها