تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این پژوهش با هدف کلی تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه بود (N=151). با استفاده از جدول نمونه‏گیری کرجسی و مورگان تعداد 96 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب براساس رشته تحصیلی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه محقق ساخته و از پیش آزمون شده بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزارSPSSwin18  انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش‏تر دانشجویان مورد مطالعه نگرش، دانش و تمایل مساعدی نسبت به ایجاد کسب وکارهای کوچک ندارند. نتایج مقایسه میانگین‏ها نشان داد که بین نگرش، دانش و تمایل دانشجویان مورد مطالعه بر اساس شرکت در دوره‏های آموزش کارآفرینی اختلاف معنی‏داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین دانش و نگرش دانشجویان با تمایل آن‏ها به ایجاد کسب وکارهای کوچک رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. علاوه بر این، براساس نتایج تحلیل عاملی، موانع ایجاد کسب وکارهای کوچک را می‌توان در چهار عامل؛ سرمایه‏ای، انگیزشی – ارتباطی، آموزشی و حمایتی- مهارتی طبقه‏بندی کرد.

کلیدواژه‌ها