بررسی عوامل مؤثر بر نگرش‌رایانه‌ای کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/ijaedr.2013.51346

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نگرش­رایانه­ای کارشناسان ترویج کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ترویج شرکت­های خدمات مشاوره­ای و فنی مهندسی کشاورزی(85=N)، تشکیل دادند. حجم نمونه 70 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای(بر اساس دهستان محل­کار)، استفاده شد. بر اساس یافته­ها اکثر کارشناسان ترویج نگرش­رایانه­ای مثبتی داشتند. میزان خودکارآمدی­رایانه­ای آن­ها نیز زیاد بود. متغیرهای خودکارآمدی­رایانه­ای، ساعت استفاده از رایانه در شبانه­روز، میزان دسترسی به رایانه و سابقه کار از عوامل مؤثر و به عنوان پیش­گویی­کننده­های نگرش رایانه ای شناخته شدند. نتایج نشان داد  بین نگرش و خودکارآمدی­رایانه­ای کارشناسان­ترویج رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. لذا بالا بردن مهارت­رایانه­ای در کارشناسان مذکور از طریق فراهم آوردن زمینه­ی دسترسی بیش­تر آنان به رایانه در منزل و محل­کار ـ که خودکارآمدی بالاتر و نگرش­رایانه­ای مثبت­تری را سبب­ خواهد شدـ  جدی­تر مطرح می­شود.

کلیدواژه‌ها