تعیین کننده های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده

بیمه محصولات کشاورزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با خطرات بخش کشاورزی و مناسب‌ترین راهکار برای کاهش خسارت مالی به حساب آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گروهی از کشاورزان پس از یک دوره بیمه گزاری نسبت به خرید بیمه نامه برای محصولات خود اقدام نمی‌کنند، در حالی که جمعی دیگر برای ادامه بیمه گذاری مشتاقانه اقدام می‌کنند.این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان به عنوان هدف اصلی با روش پژوهش توصیفی انجام و با فن پیمایش داده های تحقیق گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش، کشاورزانی که حداقل یک بار بیمه محصولات کشاورزی خریده‌اند در کل کشور بود، که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین کشاورزان بیمه گزار فعلی و قبلی در سطح کشور انتخاب گردیدند. آمارهای توصیفی نشان داد میزان تمایل به خرید بیمه نامه در حد بالایی است. همچنین بعد از ارایه آمارهای توصیفی به منظور تعیین عوامل موثر بر تمایل به خرید بیمه نامه در این پژوهش از رگرسیون چند مرحله ای استفاده گردید. نتایج رگرسیون نشان داد، سه متغیر رضایتمندی، کیفیت خدمات دریافتی و ارزش دریافتی از بیمه به صورت معنی داری قادر به پیش بینی میزان تمایل به خرید مجدد بیمه نامه را دارند. در پایان پیشنهاداتی برای افزایش تمایل به خرید مجدد بیمه نامه ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها