راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره کل امور عشایر خوزستان و دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 معاونت توسعه و عمراه اداره کل امور عشایر استان خوزستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تعیین راهبردهای توسعه جامعه ­عشایری استان خوزستان است. با توجه به تعداد کم نمونه­ها، تمامی 46 کارشناس صفی و ستادی شاغل در اداره کل امور عشایر خوزستان انتخاب و از طریق پرسشنامه، مصاحبه، جلسات طوفان فکری، و سایر روش­ها، 32 نقطه قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلی و 32 فرصت و تهدید تحت عنوان عوامل خارجی، در ارتباط با توسعه جامعه عشایری استخراج شدند. در این مقاله از روش تجزیه و تحلیل SWOT و نرم افزار Excel استفاده گردید که در پایان 7 راهبرد شامل: «ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهای عشایری»؛ «ساماندهی و تجمیع مراکز جمعیتی عشایر»؛ «ارتقاء سطح خدمات­رسانی در راستای تولید و بهینه­سازی کوچ»؛ « توسعه و بهره­گیری از فعالیت­های مطالعاتی و تحقیقاتی»؛ «ارتقاء سطح بهره­وری عوامل تولید» و «حفظ، احیاء، توسعه و بهره­برداری از منابع طبیعی» به عنوان راهبردهای موثر در توسعه جامعه عشایری شناسایی و استنتاج گردیدند.

کلیدواژه‌ها