بررسی کارایی انرژی برنج با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مطالعه موردی: برنج‌کاران استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این پژوهش، کارایی انرژی محصول برنج استان گلستان در سال زراعی 96-1395، با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مثلثی) با سطوح آلفای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز مطالعه با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه مستقیم از 286 کشاورز برنج‌کار استان گلستان که با استفاده از نمونه‌گیری ساده تصادفی انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که در سطح 25/0=α می‌توان میزان انرژی ورودی را به میزان 99/37 درصد در کران بالا و 83/1 درصد در کران پایین بدون هیچ تأثیری بر انرژی خروجی (عملکرد) کاهش داد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که در سطح 1=α (شرایط قطعیت) دو نهاده آب آبیاری و کود شیمیایی به ترتیب با 33 درصد و 2/31 درصد و در بین انواع انرژی‌های ورودی، انرژی‌های تجدید ناپذیر (انرژی ماشین‌آلات، کودهای شیمیایی، سموم و سوخت‌های فسیلی) در مجموع با 60 درصد (7/24117 مگاژول بر هکتار) بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند. استفاده از فناوری‌های نوین در مصرف نهاده آب مانند نصب کنتور هوشمند بر انواع پمپ‌ها، کاهش مصرف کود شیمیایی به کمک ترویج کاربرد کودهای آلی و آموزش صحیح استفاده از کودهای غیر آلی کمک شایان توجهی به کاهش مصرف انرژی در این دو نهاده پر مصرف را به­همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


1-     Adachi, K., Del Ninno, C. & Liu, D. (2010). Technical Efficiency in Bangladesh Rice Production Are   Their Threshold Effects in Farm Size? Poster prepared for presentation at the Agricultural and Applied Economics Association 2010 AAEA, CAES, and WAEA Joint Annual Meeting, Denver, Colorado, July 25-27.
2-    Ahmadzade, S.S., Kavand, H., Sargazi, A., & Sabohi, M. (2012). Determination the efficiency of rice farmers using Data Envelopment Analysis approach. Journal of Operational Research and its Applications (Applied Mathematics), 9(3), 63-76. (In Farsi)
3-    Ajabshirchi Oskoei, Y. (2000). Management of energy consumption in agriculture. Master thesis, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. (In Farsi)
4-    Ajabshirchi Oskoei, Y., Taki, M., Abdi, R., Ghobadifar, A., & Iraj, Ranjbar. (2011). Investigating the energy efficiency of rainfed wheat by data envelopment analysis technique. Journal of Agricultural Machinery, 1(2), 122-132. (In Farsi)
5-    Babaei, M., Paknejad, H., Mardani, M., & Salarpour, M. (2012). Evaluation of Jahrom crop efficiency using Interval Data Envelopment Analysis. Journal of Operational Research and its Applications (Applied Mathematics), 9(4), 43-53. (In Farsi)
6-    Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research, 2 (1978), 429–444.
7-    Cochran, W.G. (1997). Sampling techniques, (3rdEd), New York: Willey.
8-    Cooper, W. W., Park, K.S., & Yu, G. (1999).  IDEA and AR-IDEA: models for dealing with imprecise data in DEA. Management Science, 45, 597–607.
9-    Emami Meibodi, A. (2000). Principles of Measuring Efficiency and Productivity, First Edition, Publishing Institute of Studies and Business Researches, Tehran. (In Farsi)
10- Emami Meibodi, A. (2005). Principles of Measuring Efficiency and Productivity, Second Edition, Publishing Institute of Studies and Business Researches, Tehran. (In Farsi)
11- Esfandiari, M., Shahraki, J., & Karbasi, A. (2012). Studiy of efficiency and optimal inputs usage for rice production; Case study: Rice producers in Kamfirouz district, Fars province, Agricultural economics, 6(3), 1-24. (In Farsi)
12- Esfandiari, M., Yaghoubi, M., Shahabinejad, V., & Karbasi, A. (2013). Efficiency Evaluation of Rice Farmers at South Kamfirouz Region of Marvdasht County: Application of Data Envelopment Analysis Model. Village and Development, 15(1), 65-84. (In Farsi)
13- Eskandari cherati, F.A., Bahrami, H., & Asakereh, A. (2011). Energy servey of mechaized andt raditional rice production system in Mazandaran province of Iran. African Journal of Agriculture Research, 6(11), 2565-2570 (In Farsi).
14- Gundogmus E. (2006). Energy use on organic farming: a comparative analysis on organic versus conventional apricot production on small holdings in Turkey. Energy Conversa­tion Management, 47, 3351-3359. (In Farsi)
15-  Helsel, Zr. 1992. Energy and alternatives for fertilizer and pesticide use. AGRI Science, 6, 177-210.
16- Iqbal T. (2007). Energy input and output for production of Boro rice in Bangladesh. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 7, 2717–2722. 
17- Jafarian-moghaddam, A.R., & Ghoseiri, K. (2012). Multi-objective data envelopment analysis model in fuzzy dynamic environment with missing values, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,61, 771-785.
18-  Kao C., & Liu S.T. (2003). A mathematical programming approach to fuzzy efficiency ranking. International Journal of Production Economics, 86, 145-154.
19- Kavoosi Kalashami, M., Zanipoor, M., Yavari, M., & Adibi, Sh. (2017). Evaluation of the effect of national plan implemention of increasing rice production on technical efficiency of paddy farms (A case study: Pirbazar region of Rasht city), Journal of Management System, 7(2), 155-299. (In Farsi)
20-  Kordoni, F., Jamialahmadi, M., & Bakhshi, M.R. (2018). Economic analysis of energy use in cereal production of IRAN (Case study: wheat, barley, corn, rice), Journal of Agricultural Economics Research, 10(37), 133-148. (In Farsi)
21- Mardani Najafabadi, M., & Taki, M. (2020) Robust data envelopment analysis with Monte Carlo simulation model for optimization the energy consumption in agriculture. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 42(24): 2963-2971.
22- Ministry of Agriculture Jihad (2019). Assistance of Planning and Economics, Bureau of Statistics and Information Technology. (In Farsi)
23-  Nasiri, S.M. & Singh, S. (2009). Study on energy use efficiency for paddy crop using data envelopment analysis (DEA) technique. Applied Energy, 86(7), 1320-1325. (In Farsi)
24- Ohadi, N., Shahraki, J., Pahlavani, M., & Mardani Najafabadi, M. (2019). Evaluation of Carbon- Environmental Efficiency with Imprecise Data by Using Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach. The Economic Research, 19(4), 111-129. (In Farsi)
25- Peiman, M., Rohi, R., & Alizade, M.R. (2005). Determination of energy consumption in traditional and semi-mechanized methods for rice production (Case study: Guilan Province). Journal of AgriculturalEngineering Research, 6(22), 67-80. (In Farsi)
27- Rezapour, S., Mortazavi, S.A., & Mojaverian, S.A. (2010). The study of main factors in productivity of paddy producer provinces in Iran, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41-2(4), 413-576. (In Farsi)
28- Sandoghdar, A. (2012). Measurement of Energy and Determination of Economic Indicators of Rice Fields in Mazandaran Province using Data Envelopment Analysis (DEA), Master Thesis, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran.
29- Shahnavazi, A. (2017). Determining the efficiency rank of irrigated crops in Iranian agricultural sector, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(2), 227-240. (In Farsi)
30- Shakeri, A., Gorshasbi, A. (2009). Estimation of Technical Efficiency of Rice in Selected Provinces of Iran, Journal of Humanities and Social Sciences, 8(3), 81-96.
31- Singh, J.M. (2002). On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. Master Thesis, International Institute of Management University of Flensburg, Germany.
32- Wang, K., Zhang, P., Pang, B. (2018). Process and Mechanism of Agricultural Irrigation Benefit Allocation Coefficient Based on Energy Analysis- A Case Study of Henan, China. Sustainability, 10(12), 1-15.
33- Wardana, F., Yamamoto, N., Kano, H. (2018). Analysis of Technical Efficiency of Small-Scale Rice Farmers in Indonesia. The Journal of Tropical Life Science, 8(1), 91-96.
34- Yazdani, S., Taheri Rikande, O., Mohamadian, F., & Norozi, H. (2017). Diversity of activity, a strategy to promote energy productivity in agricultural (causality analytical approaches Toda-Yamamoto and Bounds test, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(4), 547-556. (In Farsi)
35- Zheng, S.F., Mou, X.R., & Zhang, Z.Z. (2018). Analysis on the production efficiency and restriction factors of Chinese rice based on DEA model. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 21(6), 1215-1218.