مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز،‌ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

در دهه اخیر، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه جدی دست­اندرکاران توسعه قرار گرفته است. در حوزه پژوهش، اگرچه مطالعاتی به بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب و کارِ کشور در معنای عام آن پرداخته­اند، به­نظر می­رسد ماهیت­شناسی و مفهوم­سازی از آن در حیطه­های موضوعیِ خاص مورد غفلت قرار گرفته است. در همین رابطه، این پژوهش اکتشافیِ آمیخته با هدف شناسایی مؤلفه­های برسازنده فضای کسب و کارهای زنان روستایی در استان­های گیلان و مازندران انجام شد. انتخاب افراد نمونه بر پایه اصول نمونه­گیری غیراحتمالی صورت گرفت. داده­های کیفی از طریق مصاحبه­های نیمه­­ساختار یافته­ گرد­آوری و با روش تئوری داده­بنیان و کاربرد نرم­افزار ATLAS.ti تحلیل گردید. کدهای برآمده از متن مصاحبه­ با 24 مطلع کلیدی، در قالب 9 طبقه اصلی دسته­بندی و در فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نرم­افزار Super Decision وزن­دهی شدند. یافته­ها حکایت از آن داشت که فضای کسب و کارهای زنان روستایی در مقایسه با بنگاه­های بزرگ صنعتی و حتی بنگاه­های روستایی کوچک تحت کنترل مردان، از ماهیت، ترکیب و اولویت­های متفاوتی برخوردار است. در میان طبقات مفهومی برآمده، وضعیت بازارها؛ استراتژی­ها و سیاست­های کلان حاکمیت؛ قوانین و مقررات؛ و زیرساخت­های فیزیکی و زیستی، به ترتیب و در فاصله­ای قابل توجه با سایر مؤلفه­ها، بالاترین وزن­ها را به خود اختصاص دادند که بر ضرورت توجه و اولویت آن­ها در پروژه­های حمایت از کسب و کارهای زنان روستایی دلالت دارد. 

کلیدواژه‌ها


  1.  Agahi, H., Mirakzadeh, A. & Taghi Beigi, M. (2012). Prioritization of Effective Factors in the Development of Household Jobs in West Islamabad. Journal of Women and Society. 3 (11), 181-202.In Farsi
  2.  Alimirzaei, E., Hoseini, S. M., Hejazi, Y. & Movahed Mohammadi, H. (2017). Indicators for Evaluating the Private Enterprises Providing Agricultural Extension and Advisory Services. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 48 (3), 491-505. In Farsi
  3.  Amiri, M., Zali, M. & Majd, M. (2009). Limitation on Emergent Businesses. Journal of Entrepreneurship Development. 2 (1), 81-102. In Farsi
  4. Davari, A., Ramezanpor Nargesi, G., Afrasiabi, R. & Davari, E. (2018). Effect of Entrepreneurship and Business Environment Policies on Entrepreneurship Development. Journal of Entrepreneurship Development. 11 (2). 321-339. In Farsi
  5.  Elena, H., Sorina, M. & Rus, D. (2015). A predictive model of innovation in rural entrepreneurship. Journal of Procedia Technology. 19)3). 471-478.
  6. -Evans, N., Lasen, M. & Tsey, K. (2015). A Systematic Review of Rural Development Research: Characteristics, Design Quality and Engagement with Sustainability. Springer-Briefs in Public Health, London.
  7. -FAO. (2012). UN Launches New Program to Empower Rural Women and Girls. Published Report by FAO. Retrieved from http://www.fao.org/news/story/ en/item/158377/icode/
  8. -Freshwater, D. (2016). Economic Transformations: Understanding the Determinants of Rural Growth. In: Shucksmith, M., Brown, D. L. (Eds.), Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge, Abingdon, PP 99-107.
  9. -Galloway, L. & Kapasi, I. (2014). Rural Home-based Businesses and Their Contribution to Rural Lives: An Exploratory Study. Research Report, HeriotWatt University, Edinburgh.

10. Ganle, J. K.,  Afriyie, K. & Segbefia, A. Y. (2015). Microcredit: Empowerment and Disempowerment of Rural Women in Ghana. Journal of World Development. 66(9), 335-345.

11. Gelard, P., Hosseiny, M. & Asgari, E. (2017). The Relationship between Social Networks and Performance of Women's Businesses: The Mediating Role of Entrepreneurial Alertness and Gender Discrimination. Journal of Entrepreneurship Development. 10 (2), 299-318. In Farsi

12. GFRAS. (2012). Building Knowledge Systems in Agriculture Five Key Areas for Mobilising the Potential of Extension and Advisory. Global Forum for Rural Advisory Services. Switzerland.

13. Ghasemi, M. & Javan, J. (2014). Clarification of the Relationship between Diversification of Economic Activities and Sustainable Rural Development Case Study: Mashhad Township. Journal of Rural Research. 5 (2), 237-466. In Farsi

14. Hall, A. & Clark, N. (2010). What Do Complex Adaptive Systems Look Like and What are the Implications for Innovation Policy? Journal of International Development. 22 (3), 308-324.

15. Hemmati Vineh, H., Abedi-Sarvestani, A., Abdollahzadeh, G. & Mahboubi, M. (2012). Home Employment and Obstacles of Women’s Enterprises; A Study on Rural Women in Kermanshah County. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-based Enterprises. Fall 2012, Mazandaran, Iran. In Farsi

16. Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Dublin Ireland.

17. Nagler, P. & Naude, W. (2017). Non-farm Entrepreneurship in Rural Sub-Saharan Africa: New Empirical Evidence. Journal of Food Policy. 67(10), 175-191.

18. Najafi, B. & Safa, L. (2014). Study of the Entrepreneurial Home-based Businesses and their Barriers and Challenges in Rural Areas. Journal of Entrepreneurship in Agriculture. 1 (2), 61-73. In Farsi

19. Ndiaye, N., Razak, L. A., Nagayev, R. & Ng, A. (2018). Demystifying Small and Medium Enterprises’ (SMEs) Performance in Emerging and Developing Economies. Borsa-Istanbul Review, 18 (4), PP 269-281.

20. Onwurfor, E. U. & Enwelu, L. A. (2013). Rural Women Entrepreneurship in Agro-food Processing in Enugu State, Nigeria. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences. 1 (2). 108-121.

21. Phillipson, j., Tiwasinga, p., Gorton, m., Maioli, S., Newbery, R. & Turner, R. (2019). Shining a Spotlight on Small Rural Businesses: How Does Their Performance Compare with Urban? Journal of Rural Studies. 68(5), 230-239.

22. Raungpaka, V. & Savetpanuvong, P. (2017). Information Orientation of Small-scale Farmers' Community Enterprises in Northern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 38( 4), 196-203.

23. Rezaei, R. & Najafi, B. (2015). Barriers of Starting and Expanding Home-based Businesses in Rural Areas of Urmia County. Journal of Entrepreneurship Development. 8(3), 433-451. In Farsi

24. Rijkers, B. & Costa, R. (2012). Gender and Rural Non-farm Entrepreneurship. Policy Research Working Paper 6066. World Bank.

25. Saaty, T. L. (1980). The Analytical Hirerchy Process, Planning, Priority, Resource Allocation. RWS Pablications, USA.

26. Samarakoon, S. & Parinduri, R. (2015). Does Education Empower Women? Evidence from Indonesia. Journal of World Development. 66(8), 428-442.

27. Serwicka, I. & Swinney, P. (2016). Trading Places: Why Firms Locate where They Do. Centre for Cities, London.

28. Sharifzadeh, A., Arabioun, A. & Abdollahzadeh, G. (2009). Identifying and Prioritizing the Support Needs of Agro-enterprises’ Development in Golestan Province. Journal of Entrepreneurship Development, 3(10), 71-91. In Farsi

29. Shucksmith, M. & Brown, D. L. (2016). Framing Rural Studies in the Global North. In: Shucksmith, M., Brown, D. L. (Eds.), Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge, Abingdon, 1-27.

30. Stenholm, P., Acs, Z. & Wuebker, R. (2013). Exploring Country-level Institutional Arrangements on the Rate and Type of Entrepreneurial Activity. Journal of Business Venturing. 28(1), 176-193.

31. Swanson, B. E. (2010). Changing Extension Paradigms within a Rapidly Changing Global Economy. Rural Development News.

32. Vafaei, A. & Tarkarani, M. (2015). Investigating the Effect of the Type and Extent of Rural Women's Activities on the Level of Their Socio-economic Rights. Journal of Women's Studies Sociological and Psychological. 12 (4), 119-148. In Farsi

33. Varmazyari, H. & Imani, B. (2017). Analyzing Resilience of Rural Businesses in Malekan County. Journal of Entrepreneurship Development. 10 (1), 181-200. In Farsi

34. World Bank. (2011). Agricultural Innovation Systems:An Investment Sourcebook. Washington DC.

35. World Economic Forum. (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Retrieved July 15, 2019, from http://www.weforum.org/ reports.

36. Yaghoubi Farani, A., Vahdat Moaddab, H. & Latifi, S. (2014). Identifying Inhibitions of Rural Women’s Trend to Home Businesses (Case Study: Sardrod district, Razan county). Journal of Women in Development and Politics. 11 (4), 559-574. In Farsi